اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

دیه گو آرماندو مارادونا

به یاد دیه گو

چند روزی ست از مرگ ناگهانی  دیه گو آرماندو مارادونا میگذرد. بدون شک جای آن دارد یاد این فوتبالیست نام آور را به قلم آورد و دربارۀ وی یادبودی نوشت. مارادونا از خانوادۀ بسیار فقیری بود
ادامه مطلب ...