اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

خیزش آبان 98

خیزش آبانماه 98 در مبارزات جاری تا پیروزی بر اهریمن ارتجاع ادامه دارد!

کارگران و زحمتکشان، جوانان و دانشجویان یکسال ازخیزش گسترده وانقلابی شما برعلیه دستگاه ستم و استثمار و سراسر فساد و تباهی جمهوری اسلامی گذشت. اعتراضات برحق شما علیه تشدید فقر، بیکاری،
ادامه مطلب ...

بیانیه وفراخوان سازمان اتحادفدائیان کمونیست در مقابله با تشدید سرکوب واعدام زندانیان سیاسی

فایل صوتی   کارگران وزحمتکشان ! ایرانیان آگاه ومبارز داخل وخارج ازکشور! احزاب سازمانها و نهادهای مدافع آزادی وبرابری !    صدور حکم اعدام  یازده تن از دستگیرشدگان خیزش آبان 98وبی
ادامه مطلب ...
Translate »