اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

حسن شمسی

آزادی و دمکراسی در بدیل سوسیالیستی شما چه جایگاهی دارند؟ میزگرد اول(تلویزیون برابری)

تلویزیون برابری: سلسله میزگردهایی پیرامون جایگاه آزادی و دمکراسی واقعی در گفتمان و آلترناتیو سوسیالیستی - میزگرد اول با: آرش کمانگر (گرداننده) ، حسن شمسی (حزب کمونیست) ، یدی شیشوانی…
ادامه مطلب ...
Translate »