اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

جنبش های کارگری

اهمیت عنصرآگاهی درجنبش های کارگری!

در ماه های اخیر، ما  شاهد  رشد  روز افزون  جنبش  اعتراضی  و اعتصابی  کارگران ایران  بوده ایم . اینک بیش از چهل  روز از آغاز اعتصاب  پر طنین کارگران  نیشکر  هفت  تپه  میگذرد.  همبستگی
ادامه مطلب ...
Translate »