فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

تشکیلات داخل کشور

مصاحبه نشریه کار کمونیستی با دو تن  ازرفقای تشکیلات داخل کشور 

تشکیلات داخل کشور سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بیش از دو دهه است که درمیان کارگران زحمتکشان وتوده های تحت ستم واستثمار به فعالیت انقلابی  وتلاشهای مبارزاتی خود ادامه میدهد. نشریه کار
ادامه مطلب ...