اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

تراکت

خیزش آبانماه 98 در مبارزات جاری تا پیروزی بر اهریمن ارتجاع ادامه دارد!

کارگران و زحمتکشان، جوانان و دانشجویان یکسال ازخیزش گسترده وانقلابی شما برعلیه دستگاه ستم و استثمار و سراسر فساد و تباهی جمهوری اسلامی گذشت. اعتراضات برحق شما علیه تشدید فقر، بیکاری،
ادامه مطلب ...
Translate »