اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

تامین اجتماعی

درباره ضرورت مبارزه متحد برای تامین اجتماعی همه شمول  

تامین اجتماعی یکی از دست آوردهای مبارزات طبقه کارگر در یکصد سال گذشته  بوده است . قوانین تامین اجتماعی  بسته به توازن قوای طقاتی  درجوامع سرمایه داری  دارای سطوح و شمولیتهای متفاوتی است…
ادامه مطلب ...
Translate »