اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

بازگشایش مدارس

بیانیه شورای مرکزی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بمناسبت آغاز سال تحصیلی98-99

دانش آموزان،دانشجویان ،آموزگاران واستادان    اول مهر فرامیرسد ومیلیونها نفر از جوانان ونوجوانان کشور برای کسب علم ودانش و بمنظور تامین آینده ای بهتر، راهی مدارس ودانشگاه ها میشوند. کار…
ادامه مطلب ...
Translate »