اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

اکتبر 1917

گرامی باد یکصد و سومین سالگرد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر

در 7 نوامبرسال 1917 (وبه تقویم ژولینی25اکتبر1917) انقلاب پرولتاریائی در روسیه به پیروزی رسید. و در تاریخ بشر برای اولین بار طبقه کارگر و زحمتکشان سیادت سیاسی، نظامی واقتصادی
ادامه مطلب ...
Translate »