فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

انتخایات آمریکا

جمهوری اسلامی و انتخابات آمریکا

مسعود- تهران بیش از دو سال از تحریمهای گسترده علیه جمهوری اسلامی توسط دولت جمهوری خواه " ترامپ " گذشته ، تحریمهایی که به همراه دزدی و فساد چهل ساله باندهای حکومتی توده ها را به شدت در
ادامه مطلب ...