اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

اعدام های دسته جمعی

با تمام توان در مقابله با سیاست تشدید سرکوب و اعدام زندانیان سیاسی بایستیم .

 کارگران و زحمتکشان ، مردم آگاه و مبارز    رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی که در حساس ترین روزهای عمر خود به سرمیبرد و عملا توان خود را در مهار بحران اقتصادی از دست داده هراسان از قیام
ادامه مطلب ...

درباره خطرتکرار اعدامهای دسته جمعی

با اعدام بیست نفراز زندانیان اهل سنت کرد درصبح دوازدهم مرداد ماه  موج تازه ای از اعدام زندانیان سیاسی و غیر سیاسی آغاز شده  و همچنان ادامه دارد. سحرگاه روز سه‌شنبه 12 مرداد ماه 1395، …
ادامه مطلب ...
Translate »