اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

اعتصاب و اعتراض

گزارشی از هفتمین روز اعتصاب و اعتراض سراسری کارگران پیمانی صنایع نفت و پتروشیمی

روز 17 مرداد 1399 و هفتمین روز اعتراض سراسری به اجحافات کارفرمایان در پروژه های کشور است. کارگران همچنان مصمم در برابر ترفندهای پیمانکاران و شرکت ها ایستاده اند. دیروز کارگران آذران
ادامه مطلب ...
Translate »