اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

اعتراض سراسری کارگران

اطلاعیه کمیته ایالتی تهران در پشتیبانی از اعتصابات و اعتراضات کارگران .

   کارگران ، زحمتکشان ، دانش جویان و جوانان آگاه و مبارز بیش از پنجاه روز است که کارگران اعتصابی هفت تپه سانت به سانت شهر شوش را برای دادخواهی و استیفای حقوق شان پیموده اند و رژیم 
ادامه مطلب ...

گزارشی از هفتمین روز اعتصاب و اعتراض سراسری کارگران پیمانی صنایع نفت و پتروشیمی

روز 17 مرداد 1399 و هفتمین روز اعتراض سراسری به اجحافات کارفرمایان در پروژه های کشور است. کارگران همچنان مصمم در برابر ترفندهای پیمانکاران و شرکت ها ایستاده اند. دیروز کارگران آذران
ادامه مطلب ...