اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

اعتراضات کارگری

نه تنها خوزستان بلکه تمام ایران اسیر این رژیم فاسد و غارتگر است

قریب به شش روز است که تمامی شهرهای خوزستان آوردگاه مردم به جان آمده از ظلم و بیداد و رژیم فاسد و ددمنش جمهوری اسلامی است. اعتراضاتی که با مشکل کمبود آب کشاورزی و آشامیدنی شروع شد که
ادامه مطلب ...

اطلاعیه کمیته ایالتی تهران در پشتیبانی از اعتصابات و اعتراضات کارگران .

   کارگران ، زحمتکشان ، دانش جویان و جوانان آگاه و مبارز بیش از پنجاه روز است که کارگران اعتصابی هفت تپه سانت به سانت شهر شوش را برای دادخواهی و استیفای حقوق شان پیموده اند و رژیم 
ادامه مطلب ...

پیش به سوی اعتصاب سراسری کارگران (اطلاعیه مشترک)

کارگران بخش های وسیعی از مناطق اقتصادی، نفت، گاز و پتروشیمی جنوب کشور و استان فارس و اراک، بعضا برای اضافه دستمزد و بهبود شرایط کار و استخدام، و عمدتا در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و
ادامه مطلب ...