اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

اتحاد و همبستگی کارگری

پیام شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست به کارگران هفت تپه! این پیروزی بزرگ را تبریک می گوییم!

کارگران هفت تپه! رفقا!پنج سال اعتراض و مبارزه آگاهانه و سازمانیافته شما به ثمر نشست. در این پنج سال جنبش کارگری و همه نیروهای مدافع و حامی مبارزات کارگران هفت تپه شاهد صحنه های پرشور
ادامه مطلب ...
Translate »