اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

آذر روز دانشجو

بمناسبت فرارسیدن ۱۶ آذر روز دانشجو

جوانان ودانشجویان مبارز! درآستانه 16 آذر، روزدانشجو قرارداریم. امسال درشرایطی یاد وخاطره جانباختگان جنبش دانشجوئی را گرامی میداریم که دیو استبداد و خودکامگی و ستم واستثمار وزور وسرکوب…
ادامه مطلب ...