اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

آذربایجان

تاریخ معاصرآذربایجان و شوونیست های طیف “چپ”!

"حسن جداری" شوونیست به کسی می گویند که ملت خود را بر دیگرملت ها ترجیح داده، به چشم  حقارت به ملتهای غیر خودی نگاه میکند. درایران، نظریات شوونیستی و برتری طلبی  نژادی و زبانی به مدت…
ادامه مطلب ...

راه صمد

http://fedayi.org/Audio/sorud/Samad.mp3 ای تو پیشاهنگ رفتن در شب سرد زمانه در ارس چون گل نشانده گرمی خونت نشانه ببین صمد که راه تو شد ره هر رودخانه کلام تو…
ادامه مطلب ...
Translate »