مرور برچسب

آذربایجان

راه صمد

https://fedayi.org/Audio/sorud/Samad.mp3 ای تو پیشاهنگ رفتن در شب سرد زمانه در ارس چون گل نشانده گرمی خونت نشانه ببین صمد که راه تو شد ره هر رودخانه کلام تو…
ادامه مطلب ...
Translate »