اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

چهل وششمین سالگرد حماسه سیاهکل وسی وهشتمین سالگرد قیام بهمن ماه را گرامی داریم

۴۶سال ازحماسه سیاهکل  وسی وهشت سال ازقیام توده های مردم زحمتکش ایران برعلیه ظلم وستم دربار پهلوی میگذرد . روزهای ۱۹ و۲۲ بهمن درتاریخ مبارزات پرفرازو نشیب توده های زحمتکش مردم ایران، روزهای پرشکوه وبیادماندنی هستند. درروز ۱۹ بهمن ماه ۱۳۴۹ گروهی ازجوانان کمونیست که شاهد درد و رنج طبقه کارگرو محرومان جامعه بودند وزمانی که راه هرگونه اعتراض و مبارزه را برروی خود و توده های کاروزحمت بسته دیدند.باتحلیل مشخص ازشرایط مشخص با انتخاب مشی مبارزه مسلحانه جهت درهم شکست جو ترس و ارعاب و کشاندن توده های مردم به صحنه مبارزه ،وارد عمل شدند. وبا حماسه سیاهکل زنگ آغاز دوران جدیدی از تشدید مبارزه طبقاتی درایران را به صدا درآوردند. ودرست به فاصله هشت سال مبارزه و جانفشانی چریکهای فدائی که با تحمل سختی ها و زندان و اعدام وکشتاردرزیر شکنجه ودرسنگرهای مبارزه توام بود، در۲۲ بهمن ۵۷درقیام میلیونی توده های زحمتکش مردم تبلوریافت و مردم به پا خواستند و کاخ ستم واستبدادشاه راکه درقدرقدرتی آن شبهه ای نبود، درهم کوبیدند.
هشت سال مبارزه تاپای جان فدائیان کمونیست وقیام پرشکوه توده های تحت ستم واستثمار،هرچند که به رژیم سلطنتی درایران پایان داد،اما موفق نشدند دست آوردهای قیام را حفظ نموده ودرتداوم انقلاب، اهداف وآرزوهای آزادیخواهانه وسوسیالیستی خویش را متحقق سازند.طبقه سرمایه دار وصاحبان ثروت ایران که خود پایگاه وپشتیبان سلطنت مسبتد بودند،چهره عوض کردندوخویشتن را اززیر ضرب قیام کنندگان خارج کرده و درساخت وپاخت با امپریالیسم وارتجاع داخلی باردیگر این بار درپوشش مذهب و خرافات، قدرت اقتصادی و سیاسی رادرچنگ گرفتند واندک زمانی طول نکشید با استفاده از ناآگاهی توده ها و سطح پائین تشکل و آگاهی طبقاتی و سوسیالیستی کارگران و زحمتکشان، بایوزش به دست آوردهای قیام ،قدرت خویش را تحت لوای اسلام وقوانین قرون وسطائی، برمقدرات مردم حاکم کردند.
اینک که سی وهشت سال ازقیام بهمن ماه میگذرد، سلطه سرمایه ومعممین و مکلاهای بقدرت نشسته اش حاصلی جز تشدید استثمار،گسترش فقرونابرابری ،اعمال تبعیضات ملی ،مذهی و جنسی وسرکوب و زندان و کشتارحاصلی ببار نیاورده است.
طبقه سرمایه دارایران به پشتوانه سرنیزه حکومت مذهبی که ابتدائی ترین حقوق مدنی وآزادیهای سیاسی را ازجامعه سلب کرده است ، درحالی به یکی ازبزرگترین مافیای قدرت و ثروت تبدیل شده است که این همه ثروت باد آورده حاصل زحمت کارگران و خون دل انسانهای رنجدیده ای است که ازاین خان یغما جزگرسنگی وبی افقی نصیبی نمیبرند.
کارگران وزحمتکشان
امسال نیز بهمن خونین با حماسه های شکوهمنداش که برتارک آن ۱۵ چکاوک خونبال سیاهکل را به یادگاردارد، همچنان نظاره گرسلطه بیداد است. عامل این فلاکت اقتصادی، سرکوب سیاسی و ناهنجاریهای اجتماعی، هماناحکومت ارتجاعی مذهبی . صاحبان قدرت وثروتی هستند که جزسود، آن هم به هربهائی، به هیچ چیزدیگری نمی اندیشند. همان مافیای قدرت وثروتی که خون مردمان کارگر و زحمتکش را به شیشه کرده است . مبارزه برعلیه این اختاپوس هزارسرو به زیر کشیدن آنها ازاریکه قدرت  تنها راهی است که چشم اندازآزادی و عدالت را درکشورما خواهد گشود.
درسالگرد رستاخیزسیاهکل وقیام بهمن ماه، ازتجربیات گرانبهای این دوروزتاریخی درس بگیریم وباقاطعبت انقلابی پیشگامان سیاهکل و باشوروهمبستگی طبقاتی به مبارزه برعلیه ستم واستثمار وزوروسرکوب ادامه دهیم  ودرتدارک قیامی باشیم که به نظام استثمارگر و سرکوبگرسرمایه داری پایان دهد و حق تعیین سرنوشت بدست خود انسانهارا درجمهوری فدراتیو شورائی و سوسیالیستی ایران متبلورسازد.

گرامی باد یادجان باختگان حماسه سیاهکل  و قیام خونین بهمن ماه
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی  ایران
برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی ایران
زنده باد سوسیالیسم
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست ۱۳ بهمن ۱۳۹۵

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »