اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

درتدارک برگزاری پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل

رفقا، دوستان و همرزمان

پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل را در پیش رو داریم . کمیته ای مستقل درحال تدارک سازماندهی وبرگزاری این مراسم بزرگ است. این کمیته طی نامه ای از سازمان اتحاد فدائیان کمونیست درخواست پشتیبانی وهمکاری نموده است. ما این تلاشها را برای زنده نگهداشتن یاد رزمندگان سیاهکل ارج نهاده و پاسخ مان به درخواست این رفقا مثبت است.
همانطورکه میدانید سازمان اتحاد فدائیان کمونیست هرساله مراسم سیاهکل را بصوت مستقل و یا با مشارکت سایرسازمانها برگزارمیکرد. امسال برای برگزای هرچه وسیعتر و باشکوهتر پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل، با این کمیته همراه خواهد شد تا با مشارکت طیف وسیعتری ازهم رزمان وعلاقمندان، مراسمی شایسته این روز تاریخی را برگزار بکنیم. به همه رفقا توصیه میکنیم درهرجا که هستند درتدارک برگزاری پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل با این کمیته هماهنگ شده وازهرلحاظ به آن یاری برسانند .
روابط عمومی
سازمان اتحادفدائیان کمونیست
۲۸ مهرماه ۱۳۹۹

سیاهکل، رزم ماندگار! - ۷ فوریه ۲۰۲۱ برابر با ۱۹بهمن ۱۳۹۹

سمینار ``تاثیر حماسه سیاهکل بر جنبش دانشجویی و هنر و ادبیات - بخش اول

سمینار ``تاثیر حماسه سیاهکل بر جنبش دانشجویی و هنر و ادبیات - بخش دوم

سمینار سخنرانی، پرسش، پاسخ، بحث و تبادل نظر

سیاهکل، رزم ماندگار

حماسه سیاهکل و تاثیر آن بر جنبش زنان

سمینار نخست - رازماندگاری حماسه سیاهکل و تاثیر آن بر مبارزات جاری در ایران

کلیپ ها

فراخوان ها

Translate »