اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در محکومیت  دستگیری های اخیر درترکیه

درپی انفجار بمب درمیان افراد پلیس مجاور در ورودی ورزشگاهی دراستانبول، دولت ترکیه باردیگر موقعیت را غنیمت شمرده و اقدام به دستگیری و بازداشت گسترده اعضا«حزب دموکراتیک خلقها» و نیز شهرداران منتخب مردم درمناطق کردستان و روزنامه نگاران و فعالین سیاسی و اجتماعی ترکیه نموده است.این در حالی است که«حزب دموکراتیک خلقها» پس از انفجاراستامبول از اولین احزاب سیاسی بود که بلافاصله این اقدام را به عنوان یک عمل تروریستی قاطعامه محکوم ساخت.

دستگیریهای گسترده روزهای اخیر اوج اقدامات سرکوبگرانه دولت اردوغان پس از پیروزی «حزب دموکراتیک خلقها» درانتخابات پارلمانی ۲۰۱۵ واز دست دادن اکثریت پارلمانی حزب «عدالت و توسعه»(حزب حاکم ترکیه)محسوب میشود.سلسله اقداماتی که بمنظور سرکوب جنبش دموکراتیک خلقها و منکوب ساختن آزادیهای سیاسی و حقوق مدنی درترکیه راه افتاده است و با سرکوب گسترده فعالین سیاسی، روزنامه نگاران، روشنفکران، کارگران، تلاش برای برقراری مجدد مجازارت ضدانسانی اعدام و تشدید بمباران و توپ باران مناطق کردستان به شکل بیسابقه ای همچنان ادامه دارد.

دولت ترکیه به عبث تلاش میکند با بهانه قراردادن بمب گزاریهای اخیر افکارعمومی را فریب داده ومردم رامتقاعد سازد که اقدامات سرکوبگرانه او برعلیه «تروریسم» انجام میگیرد.

اما کیست که نداند شکست حزب« عدالت و توسعه» در حفظ تداوم اکثریت پارلمانی اش و بدنبال پیروزی جنبش روژاوا و سازماندهی خودمدیریتی درمناطق کردستان سوریه  و پشتیبانی افکارعمومی مترقی جهان از رژوا و رخ دادهائی درمنطقه که آرزوهای تشکیل دولت نئو عثمانی اردغان را نقش برآب کرد، سرکوب های سیاسی گسترده دردستورکارطبقه حاکم وحزب مطبوعش « عدالت و توسعه» قرارگرفت. این سرکوبگریها بیش ازهمه «حزب دموکراتیک خلقها» را نشانه رفته است. تضعیف رهبری و ازمیدان بدرکردن توان این حزب به امری حیاتی برای اردوغان و حزبش  بمنظور گذار به سیستم ریاست جمهوری با اختیارات گسترده برای شخص وی تبدیل شده است. بویژه آنکه صلاح الدین دمیرتاش رهبر«حزب دموکراتیک خلقها»که اکنون دربازداشت بسر میبرد، اعلام کرده بود که جلوگیری از تحقق سیستم دیکتاتوری فردی ارودغان و پروژه حزب حاکم را، یکی از اهداف استراتژیک خود قلمداد میکند. و کیست که نداند دولت ترکیه طی این سالها خود بزرگترین حامی گروه های تروریستی درمنطقه، ازجمله النصره و داعش وغیره بوده است.

دولت ترکیه همزمان با حمایت از تروریسم درمنطقه و با زیرپاگذاشتن قرارداد صلح و ازسرگیری جنگ با «پ- ک – ک» و سو ءاستفاده از کودتای نافرجام نظامیان و لغو مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس، سرکوب همه جانبه مخالفان سیاسی و جنبشهای اجتماعی را به شکل بیسابقه ای به اولویت اول خود مبدل ساخته است.

درعرصه سیاست خارجی نیز، اردوغان وائتلاف سرمایه داران وصاحبان قدرت وثروت حامی اوبه تبع سیاست داخلی سرکوبگرانه  و بمنظور فریب افکارعمومی وپیدا کردن راه خروج ازبحران های داخلی، به سیاست خارجی توسعه طلبانه، ضد مردمی و ارتجاعی روی آورده اند. اما درپی تحولات منطقه و شکست این سیاست ها، سرکوب و ناکام گذاشتن استقرار و انکشاف خودمدیریتی روژاوا و سرکوب و امحای قطعی  جنبش انقلابی درکردستان به راه حلی برای فرا افکنی این تضاد ها و به اولویت اول سیاست خارجی دولت اردوغان مبدل شده است. جلب و جذب آراء و حمایت شونیست های ترکیه از طریق دامن زدن به ناسیونالیسم افراطی ترک علیه خلق کرد در داخل ترکیه و نیز منطقه خودمدیریتی روژاوا برای تقویت موقعیت شکننده حزب حاکم، بازی با آتشی است که میتواند کشت وکشتاری درمقیاس قتلعام های قومی و تکوین یک جنگ داخلی فراگیررا زمینه سازی کند.

ازنظرما توده های زحمتکش مردم ترکیه و کردستان ترکیه که اینک درزیر شدید ترین فشارهای سیاسی ونظامی واقتصادی دولت مرکزی ترکیه به سرمیبرند و برغم تمامی فشارها به مبارزه ادامه میدهند،حق دارند ازطریق تشکیل شوراهای شهر،مجامع وسایر تشکل های مستقل وانتخاب نمایندگان خود برسرنوشت خویش حاکم شوند. سرکوب این تشکل ها و دستگیری غیرقانونی نمایندگان برگزیده آن ها نماد شبح فاشیسم مذهبی حزب حاکم است که اکنون برفراز جامعه ترکیه به حرکت در آمده است.

ما احزاب،سازمان ها و نهادهای امضا کننده این بیانیه ، ضمن محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانه دولت اردوغان، واز جمله  تلاش دولت ترکیه برای برقراری مجازارت ضدانسانی اعدام، همه احزاب و سازمانهای کمونیستی،انقلابی و دموکراتیک ترکیه و جهان و نیز همه کارگران و زحمتکشان و روشنفکران ترکیه را دعوت میکنیم  قبل از اینکه دیر شود متحدانه علیه سیاست های «حزب حاکم عدالت و توسعه» و موتلفین مرتجع، شونیست و ناسیونالیست آنها متحد شده و خواستار توقف سرکوب ها،وآزادی بی قیدوشرط همه زندانیان سیاسی و برقراری آزادی های بی قیدوشرط سیاسی و توقف حمایت دولت ترکیه از مزدوران جهادی سوریه در جنگ علیه روژآوا شوند.

ما پشتیبانی خودرا از مبارزات دموکراتیک ،انقلابی و سوسیالیستی کارگران و زحمتکشان ترکیه و خلق تحت ستم واستثمارکرد را اعلام کرده و به مبارزات و جانفشانیهای آنها درراه آزادی و سوسیالیسم درود میفرستیم.

زنده باد همبستگی بین المللی طبقه کارگر

پیروزباد مبارزات همبسته علیه فاشیسم مذهبی در ترکیه

زده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

پنجشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵ ، ۱۵ دسامبر ۲۰۱۶

شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست

اسامی احزاب امضا کننده

۱- اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور

۲- اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان

۳- کانون اندیشه کپنهاگ – دانمارک

۴- حزب کمونیست ایران

۵- سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

۶- سازمان راه کارگر

۷- سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

 ۸- شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- استکهلم

۹- شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه – هامبورگ

۱۰- کمیته خارج کشور سازمان فدائیان(اقلیت)

 ۱۱- کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ

۱۲- کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران- دانمارک

 ۱۳- کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران – فنلاند

۱۴- نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران – غرب آلمان

۱۵- هسته اقلیت

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »