اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

شبح کرونا برفراز جهان

نزدیک سه ماه ازکشف ویروس کرونا واعلام خطر آن به سازمان جهانی بهداشت توسط چین میگذرد .درطی این مدت کمتر کشوری درجهان است که ازآلوده شدن به این ویروس درامان بوده باشد .گسترش این ویروس درسراسرجهان تاکنون ده ها هزارنفر را آلوده و  هزاران کشته برجای گذاشته است . بنا به گزارش سازمان جهانی بهداشت اکنون اروپا به مرکز اصلی شیوع و گسترش این ویروس کشنده تبدیل شده است .

این اپیدمی جهانی بواسطه گستردگی آن نگرانیهای زیادی را بوجود آورده ومیتوان گفت که به دغدغه جامعه بشری تبدیل شده است . بطوریکه  بر اساس آمارهای جهانی، تا روز دوشنبه ٢۶ اسفند  بیش از173 هزار نفر در ١۵٨ کشور جهان، به این ویروس مبتلا هستند و بیش از ۶ هزار و ۶٠٠ نفر نیز جان خود را از دست داده‌اند.

میگویند ویروس کرونا «دموکرات»! است و استثنائی برقائده سرایت و کشتاراش نیست .ثروت، فقر،سیاه، سفید ،قوم ،قبیله ،مذهب وغیره درچشم اویکسان است .  چنین پروپاگاندی وقتی با برجسته شدن گرفتاری این و یا آن مسئول دولتی واین ویا آن هنرپیشه وشخصیت معروف به ویروس کرونا، رنگ آمیزی میشود ودرمدیای زیرسلطه الیگارشیها، درمیان تازه بدوران رسیده ها دست به دست میشود، برباور خیلی ازانبوه کاربران اینترنتی وسایروسائل ارتباط جمعی مینشیند و با اب وتاب تکثیر وتوزیع میشوند تا روزنی برای بروز حقیقت وآشکارشدن عوامل ناتوانی جامعه درمقابله و مهارآن نماند و با این حال  قربانیان اصلی  به فراموشی سپرده شوند.

این راست است که ویروس کشنده کرونا وهرویروس دیگری میتواند هرکسی را که دردسترس اش باشد مورد حمله قراردهد اما چه کسانی بیشترین آسیب را میبینند و بیشترین قربانی را میدهند وچرا دول حاکم و مدیای زیر سلطه سرمایه داران کمترین حرفی از خطری که  دروحله اول جان آنها را تهدید میکند  برزبان نمیاورند  سوالاتی است که بی جواب مانده است.

این واقعیت عیانی است که درنظامی که میلیاردها انسان فاقد ،کار،مسکن ،بیمه های درمانی و بیمه های اجتماعی هستند .بحران شیوع کرونا بسیاری دیگررا درمعرض بیکاری قرارداده است ،و میلیونها خانواده ای که درکنارخیابانها ویا درحاشیه شهرها دربهترین حالت درآلونک های فاقد هرگونه امکان بهداشتی زندگی میکنند و ازصبح سحر بدنبال قوت لایموتی ازخانه خارج میشوند وبرای سیرکردن شکم خود وخانواده به هرکار مشقت باری گردن میگذارند و درکارخانه ها و کارگاه های فاقد امکانات بهداشتی و حفاظتی استثمار میشوند و…بیشترین آسیب ها جانی و مالی را متحمل میشوند درحالیکه صدایشان به گوش هیچ کسی نمیرسد .بحران کرونا همراه خوداش علاوه بربیکاری وجانستانی بیشمار زحمتکشان به تورم وگرانی و کمبود دامن زده و بیش از بیش به احتکار کالاهای ضروری و فروش آن به چندین برابرقیمت نیز توسط سرمایه سالاران منجرشده  است که بارآن بیش از همه بردوش طبقه کارگر وزحمتکشان ومحرومان جامعه قرارداده میشود .

باشیوع ویروس کرونا، بویژه  کارگران رستورانها وکارگران  مشاغل کوچک با مزد پائین، کارگران استخدام موقت و کارگران ساختمانی و مشابه اینها که میلیونها بلکه میلیارد ها نفررا شامل میشود، عمدتا  بدلیل  عدم دسترسی به مرخصی درمان و یا بیمه‌ی بهداشتی، در خط مقدم شیوع ویروس کرونا و تبعات جانی ناشی از ان هستند.

دولت ها وطبقات مسلط درجوامع سرمایه داری میخواهند این حقیقت را انکار بکنند که نظام سرمایه داری درکلیت اش قادر به تدارک لازم ومهار بموقع شیوع ویروس کرونا نبوده  است ودرمقابله با بحرانها ناتوان ترازآن  هستند که ادعا میکنند.چرا که سرمایه دنبال سود اندوزی نه تنها هیچ انگیزه ای برای سرمایه گذاری و تامین زیرساخت ها وتدارکات لازم برای دوره های بحرانی نظیر شیوع امراض مسری واگیر ندارد، بلکه درچنین مواقعی صاحبان سرمایه وثروت تلاش میکنند از طریق احتکار، گرانفروشی وقاچاق دارو و دیگر مایحتاج ضروری مردم، آنها راچندین برابرقیمت  دربازار بفروش برسانند  .

قانون عرضه وتقاضا درنظام سرمایه داری یک قاعده محسوب میشود.همانطور که شاهدیم هم اکنون وسائل بهداشتی ،مواد ضد عفونی ،ماسک، دستکش ،داروهای مورد نیاز  ووو نه تنها درایران جمهوری اسلامی زده  احتکار و دربازار آزاد به قیمت  چندین برابر فروخته میشود، بلکه این قائده درکشورهای پیشرفته سرمایه داری نیز جاری است .درحالیکه حتی درکشورپیشرفته ای مثل سوئد الکل و سایر مواد ضروری برای ضدعفونی یافت نمیشود. ونبود امکانات لازم جهت قرنطینه  افراد مبتلا و کمبود پرسنل بیمارستانی وکیت تست و امثال اینها کاملا مشهود است وهجوم مردم برای خرید وانبار مایحتاج اولیه نشان از آن دارد که توده های مردم اعتمادی  به تامین سلامت عمومی ومقابله با تبعات اقتصادی بحران شیوع ویروس کرونا را حتی دراین کشورهای پیشرفته سرمایه داری نیز ندارند.طبقه مسلط نه میخواهد ونه میتواند به تامین بهداشت ،کار،مسکن  وآزادی و رفاه طبقه کارگر وزحمتکشان مادیت بخشد .چرا که درنظام سرمایه داری همه این  مفاهیم  درچهاچوب سود آوری وثروت اندوزی  معنی میدهد و نگرانی آنها نه ازبیماری و مرگ ومیر انسانها، بلکه از سقوط قیمت نفت ، بازاربورس وتنزل موقت درصدی ازسودهای کلانی است که به جیب میزنند.

جهانگیرشدن ویروس کرونا باردیگر ماهیت نظام سرمایه داری  دربرخورد به جان وزندگی مرم ونیز توان توده های مردم را درجائیکه ازآگاهی و تشکل برخوردارند ، درهمبستگی ، یاری رسانی و مقابله با پدیده هائی نظیر شیوع ویروس کرونا ،نشان داد ودرنهایت تلاس همبسته ومتحد خود توده های مردم است که میتواند هم بر ویروس کرونا پیروز شود وهم درمبارزه طبقاتی علیه ویروس سهمگین تری همچون نظام سرمایه و سلطه چیره شود.

25 اسفند 98

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »