اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

ﺳﭙﻴﺪه در ﺣﺎل دﻣﻴﺪن اﺳﺖ

سپیده در حال دمیدن است آتش پیکار خونین شد فروزان
خشمی سوزان شعله ها زد بر وجود دشمنان خلق
 خون سرخ شهیدان چون برآید ز هر سو میدهد نوید آزادی
 خون سرخ شهیدان چون برآید ز هر سو میدهد نوید استقلال
 ز ره گشایان جهان نو
 زحامیان ایده های نو
 سر گلها با خون نوشته اند که اتحاد و انقلاب ما
 نوید استقلال میهن است
 سپیده در حال دمیدن است
خروش رستاخیز توده ها
 فاشیسم دستاویز ارتجاع به خون کشاند سرنگون کند
مسجل نابودی دشمن است سپیده در حال دمیدن است
 ز رزم قهر آمیز خلق ما
درفش پیروزی و فتح ما
به اهتزاز از خون سرخ ما، خون ما،
 به اهتزاز از خون سرخ ما پتک کارگر، داس برزگر
 سلطه ی امپریالیسم براندازد کاخ ارتجاع سرنگون سازد
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
دلاوران جاودان ما
 شراره باران اخگران ما به راه توده جان کنند فدا
 چو خون سرخ اختر و حمید طلیعه ی فردای روشن است
 سپیده در حال دمیدن است مسجل نابودی دشمن است
 سپیده در حال دمیدن است نوید استقلال میهن است
 سپیده در حال دمیدن است

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »