اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

یاد صمد آموزگار نسلها، برای همیشه زنده است!

پنجاه و دو سال پیش در نهم شهریور 1347، صمد در  آبهای ارس به ماهی سیاه کوچولو پیویست . خبر فقدان صمد که در اوج بلوغ آفرینش های خود بود، همه جا با بهت و حیرت و ناباوری مواجه گشت. خبر واقعیت بود، صمد دیگر با انبانی از کتاب و چهره ای گشاد به ده کورهای آذربایجان برنگشت، اما نام و یاد صمد در آموزش های سترگ او، در میراث بی نظیر او، تمامی مرزها را درهم شکست و به سلاح آگاهی نسل های بالنده جامعه تبدیل شد، و صمد بعنوان معلم کودکان و نوجوانان، در مبارزه علیه فقر و محرومیت، علیه بیعدالتی اجتماعی، جاودانه گشت.

نفوذ عمیق قصه های صمد تنها به نسل جوان دوران او، منحصر نگشت، این نفوذ نسل های بعد از صمد را نیز دربر گرفت، و با گذشت زمان ابعاد گسترش یابندۀ جنبش انقلابی، نام صمد را به جریان مبارزه طبقاتی به عنوان آموزگار فرزندان محرومان به نحو گسست ناپذیری پیوند زد.

امروز کمتر کسی را می توان یافت که آثار صمد را نخوانده باشد، و از طریق آنها به آرزوها و آمال خود نقبی نزده باشد.

کارمایه اصلی صمد، در آثار کم حجم، ساده، اما پر مضمون او ارائه یک درک عمیق از علت فقر و محرومیت اکثریت عظیم جوامع طبقاتی، و ارائه طریق برای رهائی از ستم و استثمار، نابرابری و محرومیت، به ظریف ترین شیوه ممکن است.

کنکاش در آمال توده ها، و گشودن گره کور جهانی که با تمامی پلشتی هایش از همان ابتدا دست و پای فرزندان کارگران و زحمتکمشان را به زنجیر می کشد، سپس ترسیم راه رهائی از این قید و بندها، محتوای تمامی قصه های او را تشکیل میدهد.

انجام چنین کار سترگی بدون درک عمیق زوایای مختلف زندگی توده های میلیونی کارگران و زحمتکشان کشور ما، بدون بررسی عینی گذران اجتماعی آنها، امکانپذیر نبود و صمد در طول زندگی هر چند کوتاه، اما پربار خود، یک لحظه از تلاش در این راه باز نایستاد. همین واقعیت نیز آثار صمد را به آئینه انعکاس گوشه هائی از زندگی توده ها مبدل ساخته است و خود این امر، در گسترش دامنه نفوذ آثار صمد عامل موثری بوده است که تا به امروز نیز همچنان پابرجاست.

شناخت عوامل جبری جوامع طبقاتی در تسریع فقر و محرومیت توده ها، و بیان آن به ساده ترین وجه ئ ایجاد اندیشه چاره جوئی بر این همه، نام صمد را با آمال توده ها درهم آمیخته است و آوازه صمد و حوزۀ نفوذ آثار او را از مرزهای ملی بسی فراتر برده، در هر کجا که اثری از او ترجمه شده است، صمد را بعنوان آموزگار محرومان و راهنمای مبارزه آنها علیه عامل محرومیتشان، جاودانه ساخته است!

یاد و نام صمد بهرنگی زنده و جاودان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »