اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

با ایجاد شوراها و سازمانهای خودمدیریت ومردمی به یاری سیلزدگان بشتابیم .

همزمان با آغازسال جدید وفصل بهار وبارندگی شدید وجاری شدن سیل که ابتدا شمال کشورآغاز وسپس مناطق مختلف کشور را دربرگرفت،فجایع وخرابیهای بزرگی بوجود آورده است .درشرایط عدم پیشبینی سانحه و فقدان امکانات و تدابیر لازم  برای امداد رسانی و جلوگیری ازتلفات انسانی  ،این فاجعه تا کنون  ده ها نفر تلفات و صدها زخمی برجای گذاشته است و هزاران خانه و مزارع تخریب و زیر آب رفته اند. امروز به یمن پیشرفت علم وتکنولوژی ،حوادث طبیعی  تاحدی قابل پیشبینی  است . برای همین دولت ها موظف و متعهدند تدابیر لازم  برای جلوگیری از خسارات انسانی و طبیعی  بعمل آورند واز تخریب مسیل ها و ساخت وساز  درمحدوده های بستر رودخانه ها جلوگیری بکنند و امکانات لازم برای امدادرسانی فوری را، آماده داشته باشند.

اما درجمهوری اسلام زده ایران ، صاحبان قدرت وثروت ورانت خواران دستگاه حکومتی، بدون توجه به قوانین ونرم های اجتماعی پذیرفته شده، با تخریب جنگلها و ساخت وساز دربستر رودخانه ها گرفته تا بالاکشیدن بودجه ای که بایدصرف پیشگیری از این حوادث ویاری به آسیب دیدگان شود ،خود عامل اصلی تخریب و تلفات انسانی ودامی و خانه خرابی توده های زحمت کش مردم هستند که قاعدتا بیشترین خسارات جانی و مالی ازاینگونه حوادث نصیب آنها میشود.

فاجعه سیل و خسارات  مالی و جانی آن وناتوانی رژیم از مدیریت بحران و ارائه حداقل  خدمات و کمک های لازم به سیلزدگان ،نشان میدهد که درهرموردی از جمله دربرابر حوادث طبیعی امید بستن به این امامزاده که  ازبالاکشیدن ثروت عمومی و دسترنج توده های زحمتکش کاری ازدست اش برنمیاید ،جز ناتوانی و ناامنی و فلاکت بیشتر نتیجه ای دربرندارد. عملکرد مافیای حاکم درهرموردی نشان میدهد که راه چاره مشکلات کشور ازجمله اتخاذ تدابیر لازم برای وقوع حوادث طبیعی و پیشگیری از تبعات ویران کننده آن و کمک و یاری به خسارت دیدگان زمانی میسر است که توده های مردم  خودسرنوشت خویش را درمحل کارو زیست دردست بگیرند . هم اکنون درشرایطی که دستگاه های دولتی عاجزاز امدادرسانی بموقع وکافی به سیلزدگان هستند،موجی ازشبکه های مردمی کمک رسانی، شکل گرفته است ومردم  درهمبستگی وهمکاری باهمدیگر، به یاری  سیل زدگان شتافته اند،باید با پیوستن به این شبکه ها، ضمن یاری به خسارت دیدگان، رژیم و مسئولین دوایر دولتی را مجبور کرد تا پاسخگوی مسئولیتهای خود بوده و امکانات لازم را دراختیار مصیبت دیدگان قراردهند .

ما ضمن همدردی با توده های زحمتکشی که مال و جان خودرا دراین حادثه ازدست داده اند ،همه را به کمک رسانی به حادثه دیدگان فرامیخوانیم.

با ایجاد شوراها و سازمانهای خودمدیریت ومردمی به یاری سیلزدگان بشتابیم .

سازمان اتحادفدائیان کمونیست

ششم فروردین 98

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »