اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

برگزاری اولین پلنوم شورای مرکزی سازمان بعد ازکنگره پنجم

اولین پلنوم شورای مرکزی بلافاصله بعد از پایان کار کنگره با شرکت اعضای اصلی و مشاور شورای مرکزی برگزار گردید. اولین اجلاس پلنوم بلافاصله بعد از اتمام کار کنگره و جلسات بعدی آن به فاصله چند روز ادامه یافت. در اجلاس پلنوم ابتدا آئین نامه داخلی شورای مرکزی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و با اصلاحاتی بعنوان آئین نامه داخلی شورای مرکزی منتخب کنگره پنجم تصویب شد.

سپس درباره چگونگی تقسیم کار و پیشبرد مصوبات و رهنمودهای کنگره پنجم سازمان تبادل نظر شد و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید.در ادامه با انتخاب هیأت سیاسی، روابط عمومی، مالی، کمیسیون روابط بین المللی، امنیتی، آموزشی، رابطین داخل و خارج کشور به عنوان مسئولین قسمتهای مختلف تعیین گردیدند. پلنوم بر اساس مباحثی که در کنگره و پیش از کنگره صورت گرفته بود بر تغییرات کیفی تر و نظم و انظباط در خور فعالیتهای پیشاروی تاکید نمود.

اجلاس پلنوم همچنین با تعیین کمیسیون آموزشی و امنیتی بر این نکته تاکید کرد که علاوه بر آموزشهای سوسیالیسم علمی ،میباید همه اعضا و پیش عضو ها هم در حوزه کادرسازی و هم برای پیشبرد مصوبات سازمان و اهداف و آماج های آن ، با مبانی برنامه ای، مصوبات، استراتژی و تاکتیکهای سازمان و نیز سبک کار و مناسبات حزبی درونی سازمان که محصول نقد تاریخ پرفراز و نشیب جنبش کمونیستی درایران است، آشنائی کامل داشته باشند و در اجرای وظایف و قرارها و تعهدات سازمانی و رعایت مسائل امنیتی نظم و انظباط لازم را به کاربندند. با این تأکیدات پلنوم به کار خود پایان داد و رسیدگی به امورات دیگر را به اجلاس آتی خود واگذار نمود.

روابط عمومی شورای مرکزی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست شهریور ۱۳۸۹

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »