برگزاری اولین پلنوم شورای مرکزی سازمان بعد ازکنگره پنجم

اولین پلنوم شورای مرکزی بلافاصله بعد از پایان کار کنگره با شرکت اعضای اصلی و مشاور شورای مرکزی برگزار گردید. اولین اجلاس پلنوم بلافاصله بعد از اتمام کار کنگره و جلسات بعدی آن به فاصله چند روز ادامه یافت. در اجلاس پلنوم ابتدا آئین نامه داخلی شورای مرکزی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و با اصلاحاتی بعنوان آئین نامه داخلی شورای مرکزی منتخب کنگره پنجم تصویب شد.

سپس درباره چگونگی تقسیم کار و پیشبرد مصوبات و رهنمودهای کنگره پنجم سازمان تبادل نظر شد و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید.در ادامه با انتخاب هیأت سیاسی، روابط عمومی، مالی، کمیسیون روابط بین المللی، امنیتی، آموزشی، رابطین داخل و خارج کشور به عنوان مسئولین قسمتهای مختلف تعیین گردیدند. پلنوم بر اساس مباحثی که در کنگره و پیش از کنگره صورت گرفته بود بر تغییرات کیفی تر و نظم و انظباط در خور فعالیتهای پیشاروی تاکید نمود.

اجلاس پلنوم همچنین با تعیین کمیسیون آموزشی و امنیتی بر این نکته تاکید کرد که علاوه بر آموزشهای سوسیالیسم علمی ،میباید همه اعضا و پیش عضو ها هم در حوزه کادرسازی و هم برای پیشبرد مصوبات سازمان و اهداف و آماج های آن ، با مبانی برنامه ای، مصوبات، استراتژی و تاکتیکهای سازمان و نیز سبک کار و مناسبات حزبی درونی سازمان که محصول نقد تاریخ پرفراز و نشیب جنبش کمونیستی درایران است، آشنائی کامل داشته باشند و در اجرای وظایف و قرارها و تعهدات سازمانی و رعایت مسائل امنیتی نظم و انظباط لازم را به کاربندند. با این تأکیدات پلنوم به کار خود پایان داد و رسیدگی به امورات دیگر را به اجلاس آتی خود واگذار نمود.

روابط عمومی شورای مرکزی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست شهریور ۱۳۸۹

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
نظرات
Translate »