اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

نشریه راه سرخ ارگان فعالین داخل کشور سازمان اتحاد فدائیان کمونیست .دوره دوم شماره یک خردادماه 1399

نشریه “ راه سرخ ارگان فعالین داخل کشور سازمان اتحاد فدائیان کمونیست . راه سرخ صدای کارگران و زحمتکشان و تمامی کسانی است که به مبارزه برای سرنگونی انقلابی رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی و نفی ھرگونه استثمار و کارمزدی باور داشته و در این راه از ھیچ چیز دریغ نمی نمایند. از طریق ایمیل ادرس زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با در میان بگذارید .
Tehran@fedayi.org

Download (PDF, 740KB)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »