اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

درباره یک توافق بنفع سرمایه[1]

در آلمان ” ائتلاف حاکم سه حزبSPD , CSU, CDU  درمورد تغییر محاسبه مالیات پایه برای ساختمانها واملاک به توافق رسید”. ” اتحادیه فدرال صنایع آلمان از این توافق استقبال کرد”. “همچنین اتحادیه اموال ساختمان و زمین در آلمان از توافق مزبور خوشحال گردید”.( بنقل از مقاله ” مصالحه برای سرمایه” مندرج  در روزنامه ” آلمانی ” جهان نو” مورخ 18 ژوئن 2019). توضیح اینکه این دو اتحادیه متعلق به سرمایه داران آلمان  هست.

اینکه توافق ائتلاف متشکل از سه حزب مزبور در زمینه اینگونه تغییر مالیات پایه مصالحه ای بین این سه حزب مطابق با منافع سرمایه هست کاملاً واضح میباشد. اما مهمترین مسئله دراینباره  این است که مخالفت علیه این توافق نیز معمولاً از موضعی صورت میگیرد که خود اساساً طرفدار سرمایه است. بدین معنا که مخالفت با چنین تصمیمات و اقداماتی برطبق معمول بدون اینکه اساس و کلیت نظام سرمایه داری بطورواقعاً مترقیانه مورد اعتراض و حمله قرارگیرد انجام می پذیرد. اینچنین است فی المثل موضع گیریهای اکثر منتقدین سرمایه داری در آلمان و ، تا آنجا که من میدانم، عمده ترین سیاست اجتماعی و اقتصادی یا چنین سیاست عمده احزاب باصطلاح “چپ” در قدرت شامل حزب چپ و حزب سبزهای آلمان و خط مشی معمول اتحادیه های کارگری و کارمندی آلمان.

بدیهی است که باید درعین حال مقدم بر همه با کلیت کاپیتالیسم در آلمان( و با تأثیرات  منفی آن درسطح جهانی) بطور بنیادی مخالفت نمود. تمامیت این نظام کاپیتالیستیِ اساساً طبقاتی و ناانسانی بایستی درعین حال( یعنی درحالیکه امکاناً مجبورشد برای رفورم هایی در چارچوب سیستم حاکم مبارزه نمود) از موضع انقلابی پرولتاریایی و صحیح علمی- یعنی با دورنمای سوسیالیسم بمعنای راستین- مورد انتقادقرارگرفته و افشاء گردد.  این کار بایستی با روشهای مناسب و صحیح  و حتی المقدور بطور مستمر و نیز همه جانبه توسط کارگران و زحمتکشان و توسط کمونیست ها و افراد واقعاً ترقیخواه برای توده های وسیع طبقه کارگر و لایه های اجتماعی کاملاً فرودست انجام گیرد.                                      حمید پویا ، 21 ژوئیه 2019

 

     این نوشته ترجمه مقاله ای بزبان آلمانی و با همین عنوان و با تاریخ مذکور میباشد که من آن را نزدیک به این تاریخ نوشته ام و اکنون خودم آن را بفارسی برگردانده ام و درضمن این کار اصلاحات بسیار مختصری هم در آن وارد کرده ام.  حمید پویا   یکم می 2020

1- مقصود از سرمایه : ” آن ثروت مادی است که بصورت قدرتی متجلی میگردد که از کارگر بیگانه است و بر او حکمفرمایی و حکومت میکند و او را استثمار مینماید.”( باید توضیح دهم که من بخاطر نمیاورم که این تعریف از سرمایه- که در یکی از کتابهای من نوشته شده- تماماً از آن کارل مارکس یا بخشاً از او بخش دیگر از من میباشد). و در جامعه بورژوایی، کلیه اعضاء طبقه کارگر تماماً و بخش عمده جمعیت اقشار میانی حقوق بگیر  شاغل در حیطه های تولید و اقتصاد بطورقسمی کارگرمحسوب میشوند و بخش عمده جمعیت اقشارخرده بورژواء صاحب مشاغل کوچک خصوصی و مستقل نیز تا حد معینی تحت حکومت و حکمفرمایی سرمایه قراردارند و رده های پایینی گروههای شاغل  در امور  سیاسی و نظامی و پلیسی و قضایی و ایدئولوژیک و فرهنگی در روبنای بورژوایی حاکم نیز خود درعین حال تحت انقیاد وسلطه سرمایه هستند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »