فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

پیام همدلی

امید امیدوار

به رفقای سازمان فدائیان کمونیست
آغوش‌های مهربانی را باز نگهداریم که بغل گرفتن های کارگران و زحمتکشان در فردای آزادی و رهایی ایران دیدنی است.
خبر غمگنانه و‌در گذشت رفیق مسعود دقیقی اصل که اندوهگینمان کرد را به سازمان اتحاد فدائیان کمونیست و خانواده محترم اش تسلیت می گویم. نیز با عزم‌مسعود به سرنگونی محتوم رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و عشق او به آزادی و برابری و سوسیالیسم در ایران، یادش را برای همیشه گرامی میداریم.
شاخه ها را از جدایی گر غم است، ریشه ها دست در دست هم است.
با احترام
امید امیدوار
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »