فهرست

برنامه روز جمعه یازدهم مرداد برابر با دوم اگوست ۲۰۱۹ گفتگو با رفقا: صلاح مازوجی ؛ حسن حسام ؛ یدی شیشوانی و توکل پیرامون مذاکرات احزاب ناسیونالیست کرد با رژیم جمهوری اسلامی

https://www.youtube.com/watch?v=3nINTrioY-A

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*

Translate »