فهرست

میزگرد تلویزیون دموکراسی شورائی با شرکت یدی شیشوانی ، بهروزفراهانی و اصلان جوادزاده، درباره جنبش اعتراضی اخیرکارگران وزحمتکشان ایران


پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*

Translate »