فهرست

سمینار فرانکفورت درسهای انقلاب ۵۷ و ضرورت آلترناتیو سوسیالیستی

https://www.youtube.com/watch?v=konmAJMGWMo&t=117s   تلویزیون برابری بهمن ۱۳۹۷ - سخنرانان به ترتیب عبارت بودند از: خسرو اسدیان ( اتحاد فدائیان کمونیست) - عباس توکل (سازمان فدائیان - اقلیت) - مجید دارابیگی (سازمان راه کارگر) - همایون گدازگر ( حزب حکمتیست) - ناصر پیشرو (هسته اقلیت) - عباس سماکار ( نویسنده ، فیلمساز و فعال مستقل کمونیست) - حسن شمسی (حزب کمونیست ایران)

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*