اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بهاران خجسته باد! – پیام کمیته ایالتی تهران بمناسبت فرا رسیدن بهار و سال 1400

با سینه ای آکنده از درد و اندوهِ خلق اما سرشار از امید به رهایی،

سال نو را به امید ساختنِ فردایی سرخ و انقلابی به کارگران و زحمتکشان و فرودستانِ تحت ستمِ ایرانمان تبریک میگوییم‌ وجوانه های امید به اتحاد و یگانگی امان را تا سرنگونی جمهوری اسلامی وبهارِ پیروزی کارگران و زحمتکشان  آبیاری میکنیم!

 

نیک میدانیم در این روزهای سخت که به رغمِ نو شدنِ فصل و انقلاب سبز طبیعت، همچنان به سبب استثمار طبقاتی- تاریخی و بویژه استثمارِ بی سابقه ی خلقِ فرودست ایران ،تحت اسارت و سلطه ی دیکتاتوری جمهوری اسلامی و ذی نفوذان جیره خوارش،هم اکنون اختناق و ستم طبقاتی در تمامی ابعاد اقتصادی، معیشتی،ملیتی ، جنسیتی وغیره بیش از پیش ریشه دوانده است و هرساله بهار برای زحمتکشان و طبقه ی محرومان ایران، که روزانه زیرِ بار تلاشِ فرسایشی برای تامین مایحتاج معیشتی در این نظام کالایی کذایی کمرخم میکنند،چونان زمستانی است که سرمای استخوان سوزآن، هرچه میگذردفزونی می یابد و بقای خلقِ فرودست را متزلزل تر کرده و رو به نابودی بیشتر می کشاند.

رژیم سرمایه داری اسلامی دشمن خلقِ تحت ستم ایران، که همانند تمامی دولت های مبتنی بر سیستم اقتصادی مالکیت خصوصی بر ابزار تولید،روش جداییِ مطلقِ دولت از جامعه مدنی را، برای ایجاد، حفظ و بقای منافع خود از ابتدا پی ریزی نموده و دنبال میکند و همین امرهم در واقع یکی از مهمترین عوامل و از علل اصلی از خودبیگانگی بشرِ تحت سیطره دولت و جامعه ی مدنی بورژوایی حتی در چهره ی ظاهرا اسلامی اش است.

در جامعه ی مدنی مورد تبلیغِ فرهنگ و قوانین کشورهای سرمایه داری،از جمله در فرهنگ و قوانین ایران که کشوری سرمایه داریست، همیشه به طرق مختلف به پیشرفت جامعه مدرن ونویدِ تحقق خودمختاری فردی تاکید میشود، اما غیر انسانی و غیر متمدنانه بودنِ خودخواهی افراد دراین جامعه ای که یکسره تحت سیطره ی حکومت سرمایه داران و فرهنگشان و تبلیغاتی که مدام از فردیت، خودخواهی، رقابت جویی افسارگسیخته و کالاوارگی همه چیز حتی بدن را به سمع و نظر توده مردم میرسانند، هرگز مورد اشاره قرار نمیگیرد!

زیرا نفع سرمایه داران تمام دنیا، من جمله رژیم فعلی، در حفظ همین میل افراد جامعه به فردیت وعملکرد غیر جمعی شهروندان، و خودخواهی و رقابتشان برای کسب سود به روش مورد اشاعه فرهنگ بورژوایی خودشان است! نفعشان در همین است که شهروندانشان با مفاهیمی چون آزادی اختیار و آزادی انتخابِ حتی مضر به حال زندگی جمعی و آزادی مصرف گرایی و در توهمِ تحقق و پیشرفت زندگی متمدنانه، جامعه ی مدنیِ مورد تبلیغ سرمایه داری را که در حقیقت جامعه مدنیِ فقط و فقط بورژوازی است (نه مدنیت به معنای حفظ حقوق تمام انسان ها) پذیرا باشند تا مبادا با درک هرگونه آگاهی طبقاتی و جمعی،به قلابی بودن جامعه مدنی بورژوازی که برابر با همان بربریت موحشانه است ،پی برده و به فکر دگرگونی و انقلاب و احقاق حقوق انسانی خود بیفتند!

پس فرودستان باید با شناختن اوصاف و ویژگی های مشترک فرهنگِ بورژوایی در تمام جهان از طرفی ، و نیز شناخت ویژگی های خاص فرهنگ حاکم سرمایه داری در کشور خودش، راه پیوند با اجتماع طبقه ی خود و درک منافع جمعی را فرا گیرد تا بتواند بسترانقلابی رسیدن به نظام اقتصادی جامعه گرا یعنی  سوسیالیسم را که در برابر نظام اقتصادی کنونی یعنی سرمایه داری که فقط منافع اقلیت ناچیزی را حمایت میکند،

هموار کرده و اتحاد جمعی انقلابی برای الغای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و خلع ید از سرمایه داران را، جهت رسیدن به جامعه بی طبقه که همان جامعه مدنی واقعیست و معنای رهایی، هدف مبارزاتی خود قرار دهد.

به نقل از آموزگار بزرگ پرولتاریا : ” رهایی بشری زمانی به کمال میرسد،که فرد واقعی،شهروند انتزاعی را در خود جذب کند “

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرار باد جمهوری فدراتیو شورایی

زنده باد سوسیالیسم

   سازمان اتحاد فداییان کمونیست

    کمیته ایالتی تهران 30/12/99

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »