اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بهاران خجسته باد! بمناسبت فرارسیدن نوروز1396

زمستان رخت برمیبندد وبهار،دامن ارغوانی خودرا برگستره زمین  پهن میکند. زندگی ازدل خاک جوانه میزند و مقدم بهاررا گرامی میدارد.
بهار آغازی نورا نوید میدهد و آرزوهای فروخفته را بیدارمیکند و پیروزی نو برکهنه را درگستره جهان هستی به نمایش میگذارد. فصلی که مرز نمیشناسد درهرگوشه ای ازجهان هستی که قدم بگذارد شکفتن را بشارت میدهد.
بهار درایران جمهوری اسلامی زده ما ،دربیغوله های فقرو تباهی  در دلهره های بیکاری  و گرسنگی ،اعتیاد و تن فروشی ودرکارخانه ها و مزارع، درپشت میله های زندان و درتظاهرات و اعتصابات کارگری نیز سرک میکشد ودر نفرت فشرده لگدکوب شدگان ،درمبارزات توده های کارگر وزحمتکش سراسرایران  و عزم پولادین مبارزان راه ازادی و سوسیالیسم، امید به دگرگونی را زنده نگه داشته وپیروزی نو برکهنه را نوید میدهد.
سالی که گذشت تداوم تعرض به حقوق و معیشت کارگران ، معلمان و  سرکوب حرکت اعتراضی آنان همراه با گرانی مایحتاج عمومی، سطح پائین حقوق و دستمزد ها ، گسترش اعتیاد ، فحشا ، فساد ، دزدی و غارت وچپاول دسترنج  کارگران وزحمتکشان توسط مافیای قدرت وثروت حاکم برکشور و تحدید مداوم آزادیهای سیاسی  وفردی واجتماعی  ومحروم  نمودن افراد جامعه از حق تشکل مستقل و آزادی بیان واندیشه و..  روزهای سختی را برای مردمان کارگر وزحمتکش وطرفداران آزادی اندیشه وقلم وبیان درپی داشت.
درعین حال درسال گذشته  اعتصابات ، تظاهرات و اشکال دیگر مبارزات طبقه کارگر ، زنان ، دانشجویان ، معلمان ، پرستاران ،خلقهای تحت ستم واقشارزحمتکش جامعه و طرح خواستهای آزادی خواهانه برابری طلبانه ، این چشم انداز را درهمه  ما و درسطح عمومی جامعه تقویت کرد که قدر قدرتی ارتجاع حاکم دیری نخواهد پائید و سرانجام آزادی برابری و سوسیالیسم بر استبداد و خودکامگی و ستم و استثمار پیروز خواهد شد.
انسانهای آزادیخواه ومبارز
باآغاز بهار 96  همراه با دلپذیر شدن هوا و بردمیدن گل از دل خاک، به افق روشن فردا ی آزادی امید وار باشیم و با تشدید مبارزه برای سرنگونی نظام حاکم، در واقعیت بخشیدن به امید و آرمانهای انسانی و آزادیخواهانه خود گامی به پیش برداریم. باشد تانوروز دلپذیر بهار آزادی ، بار دیگر برگردد وگام درخاکی نهد که درآن هزاران هزار انسان به خاطر آزادی وسوسیالیسم جان فداکرده اند.
درآستانه بهار وایام نوروز ازیاد نبریم  انبوهی از کارگران را که ماه هاست حقوق دریافت نکرده اند ، فراموش نکنیم  زحمتکشانی را که بیکاری و گرانی هست ونیست شان را بربادداده و آهی دربساط ندارند و در پیش فرزندان خود شرمنده هستند.بیاد بیاوریم  زندانیان سیاسی  را که دراین ایام  به خاطر دفاع از آزادی ، نه درمیان خانواده های خود بلکه پشت میله های زندان درتنهائی  به سر میرند و بیاد بیاوریم هزاران هزار انسانهائی را که دراین سی ونه سال حاکمیت جمهوری اسلامی، در زیر شکنجه ها و درمیدان  تیر و درپای چوبه های دار، آزادی را فریاد زدند و به خاطر آرمانهای انسانی و سعادت و رفاه ورهائی انسان از قید و بند زور و سرکوب وستم واستثمار جان خویش را فداکردند.
نوروزودید بازدید های آنرا فرصتی بشماریم برای تبادل نظر واطلاعات درباره مبارزات پرفرازونشیب گذشته و اندیشه درباره چه باید کردهای آینده وتلاش برای زدودن بی باوری حاکم براراده ها وترس و وحشت ازقدرقدرتی رژیم واشاعه آگاهی وفرهنگ اتحاد، مبارزه ومقاومت درمیان کارگران وتوده های زحمتکش مردم.
نوروزتان پیروزباد!
سازمان اتحادفدائیان کمونیست
26اسفند 1395

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »