اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

یاد مارکس آموزگارکبیر پرولتاریا جاودانه است

مارکس در14 مارس 1884 دیده ازجهان فروبست .بامرگ مارکس هرچند طبقه کارگربزرگترین تئوریسین خودراازدست داد،اما آموزه های مارکس طبقه کارگر رابه جایگاهی رساند که بمثابه نیروی بالنده تاریخ و پیشتازتحولات اجتماعی، پای به عرصه وجود گذاشت.
مارکس نقد نظام سرمایه داری را ازنقد اقتصاد سیاسی بورژوازی آغاز کردو سپس ناگزیری و نیز قانونمندیهای تحول سرمایه داری به سوسیالیسم را نتیجه گرفت .مارکس درعین حال که بنیادی ترین عوامل عینی و تاریخی تغییرات جوامع بشری و پیچیدگیهای آنرا مورد تحلیل وارزیابی قرارداد هیچ حوزه دیگری ازدانش اجتماعی بشرنبود که مارکس درتئوریهای خود بدان نپرداخته باشد.
شناخت قانونمندیهای نظام سرمایه داری ونقش و رسالت پرلتاریا دردگرگونی انقلابی آن به سوسیالیسم ،هرچند موضوع اصلی کارتحقیقی و تئوریک مارکس بود اما مارکس تاریخ جوامع بشری را نیز به نقد کشید و تاریخ تحولات جامعه بشری درگذشته را بمثابه پیش زمینه ها ی جوامع معاصر مورد ارزیابی قرارداد.زمانیکه مارکس دیده ازجهان فروبست چشم اندازنوینی را درمقابل طبقه کارگروجامعه بشری گشود ،واعلام کرد که دنیای دیگری هم ممکن و هم اجتناب ناپذیراست. بعد ها هرچند که خودمارکس نقاب درخاک کشید اما نام او درعرصه مبارزه طبقاتی لرزه براندام طبقات ارتجاعی حاکم برجهان سرمایه انداخت .
امروزآموزشهای علمی مارکس درسرتاسرجهان بمثابه علم رهائی پرلتاریا راهنمای مبارزات طبقه کارگر است. حتی دشمنان قسم خورده وی نیز قادربه کتمان حقانیت تئوریهای مارکس نیستند. همین واقعیت نیز باعث شده تا دشمنان مارکسیسم نیز برای مبارزه با آموخته های مارکس خودرا به لباس مارکسیسیم بیارایند.و به بهانه دفاع ازنظریات مارکس آموزشهای انقلابی اورا ازمحتوا تهی سازند.
درحالیکه معیاروفاداری به مارکس نه درگفتار، بلکه کاربست عملی آن درعرصه مبارزه طبقاتی درراه رسیدن به اهداف پرلتاریا محک میخورد.
مارکس خود دردوران حیات اش درکاربست تئوری درمبارزه طبقاتی  واتخاذ سیاست درمهم ترین تحولات اجتماعی دردوران خود نمونه های درخشانی برجای گذاشته است.برخلاف اظهارات اپورتونیستی منادیان «بازگشت به مارکس»، اوتنها یک تئوریسین نابغه نبود بلکه پراتیسین وپیشتاز مبارزات طبقه کارگردوران خودنیز بود. لنین میگوید « مارکس وظیفه بنیادی تاکتیک پرلتاریارا درانطباق کامل با تمام محمل های جهانبینی دیالیکتیکی اش تعیین می کرد. تنها به حساب آوردن عینی مجموعه مناسبات کلیه طبقات جامعه مفروض ونیز بنابراین بحساب آوردن مرحله عینی تکامل این جامعه وبحساب آوردن مناسبات متقابل موجود میان این جامعه وسایر جامعه ها میتواند تکیه گاه تاکتیک درست طبقه پیشرو قرارگیرد.»
آموزشهای مارکس دراقتصاد ،فلسفه وتاریخ ارارائه روش علمی او درپرداختن به مبارزه طبقاتی نیز نهفته بود .روشی که هم تدوین تئوری مارکسیسم را میسرساخت وهم  کاربست عملی آن درتحولات اجتماعی وتاریخی دوران اورا نیز امکانپذیرساخت  . مارکس ازطریق شرکت عملی درمبارزه طبقاتی دوران خود بود که تئوری خویش را نیز تکامل داد .روش و متدولوژی اودرمواجهه با معضلات پیش روی جنبشی که گامهای اولیه خودرا درمبارزه علیه سرمایه برمیداشت دروسعت نظر واندیشه او درتدوین نظراتی که درهم شکستن نظم سرمایه داری و سازماندهی جامعه عاری از ستم واستثمار را ازعرصه تخیلات به عرصه عمل انقلابی درمیاورد.نقش مهمی بازی کرد.
یادمارکس باقهرمانیهای طبقه کارگر برای رهائی خود و کل بشریت ازنظام استثمارگرانه سرمایه داری و برپرچم رزم انقلابی طبقه کارگر درمبارزه اشتی ناپذیراش علیه سرمایه جاودانه گشته است . یاداش گرامی وراه اش پررهروباد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »