اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تسلیت بمناسبت درگذشت پوراندخت مختاری “مادرشریفی”

با کمال تاسف با خبرشدیم که روز چهاردهم اردیبهشت  رفیق پوراندخت مختاری ، زنی مبارز و مقاوم ، معروف به “مادرشریفی” بدرود حیات گفته است . پوراندخت مختاری مادر رفقا چریک فدائی فرامرز شریفی که درسال ۵۱  دردرگیری خیابانی جان باخت و رفیق فرزین شریفی که  درمهرماه ۱۳۶۰ دستگیر و توسط جلادان جمهوری اسلامی به جوخه اعدام سپرده شد . علاوه برآن برادر وی نیز بعد ازکودتای ۲۸ مرداد دستگیر و درسال ۱۳۳۴ توسط جلادان  شاه به جوخه اعدام سپرده شد.

مادرشریفی همچون زنی مبارز در راه ازادی و سعادت توده های زحمتکش مردم  رنجهای زیادی را متحمل شد و او یکی از فعالین خستگی ناپذیرجنبش دادخواهی  “مادران خاوران” بود که به همراه دیگرمردم و بازماندگان خانواده های  کشتارهای  دهه ۶۰ و بویژه قتلعام زندانیان درسال ۶۷ با مبارزات بیوقفه شان  خواستار روشن شدن حقایق  پشت پرده این جنایات و سپردن آمرین وعاملین آنها به دادگاه های صالحه بود ند وبا فداکاریهای، مقاومت و مبارزه اجازه ندادند این جنایات به فراموشی سپرده شوند.

باشد که با تداوم  راه وی و فعالین جنبش دادخواهی و حمایت انسانهای آزادیخواه و توده های مردم، جنبش دادخواهی  چهل سال سرکوب و جنایت  به ثمر بنشیند.

ما ازصمیم قلب درگذشت این انسان مبارز و سختکوش را به خانواده و بازماندگان وی تسلیت گفته و یاد او را گرامی میداریم .

روابط عمومی

سازمان اتحادفدائیان کمونیست

  شانزدهم اردیبهشت ۴۰۰

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »