فهرست

نشریه سیاسی و تحلیلی کارکمونیستی علاوه برانعکاس مواضع ،نظرات وتحلیل های سازمان، انعکاس دهنده مسائل سیاسی ،اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی و تاریخی از منظر دیدگاه های مختلف نیز هست .

نشریه کار کمونیستی شماره ۱۴۹

Download (PDF, 761KB)


پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*

Translate »