اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تسلیت بمناسبت درگدشت رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم)

با کمال تاسف  رفیق گرامی وکمونیست باسابقه  دکترعلی صادقی (کاک ابراهیم)  صبح روز دهم اسفند ماه  1397برابربا اول مارس 2019  زندگی پربارش را بدرود گفت.

رفیق ابراهیم نوجوانی خودرا با فعالیت درسازمان جوانان حزب توده آغازکردو بعدازادامه تحصیل و اخذ دکترای فزیک درسویس وفرانسه ، تمام زندگی خود را وقف مبارزه درراه تحقق آرمانهایش نهاد. او قبل از قیام بهمن ماه مدتی برای آموزش در کوبا وچین به سر برد و هنگام بازگشت از چین در مرزافغانستان دستگیر و تا مقطع انقلاب درزندان بود.  کاک ابراهیم درجران قیام بهمن 57 اززندان آزاد شد وبعد ازآزادی اززندان به مبارزه ادامه داد و به همراه هفکران خود حزب رنجبران ایران را تشکیل داد و بعد از آن تا آخرین لحظه زندگی اش درچهارچوب رهبری وسیاست های این حزب به فعالیت های خودش  ادامه داد . رفیق ابراهیم  یکی از تلاشگران وحدت جنبش کمونیستی  وکارگری ایران بود و فعالانه درنشست ها و رایزنیهای مختلف درباره ضرورت اتحادها شرکت میکرد. او درشکلگیری اتحاد چپ کارگری ،اتحاد انقلابی و اتحاد 25 حزب و نهاد چپ و کمونیست، فعالانه شرکت داشت. رفیق ابراهیم اثار زیاد نوشتاری و گفتاری ازخود بجای نهاده است که بخشی از تجربیات جنبش کمونیستی و کارگری ایران درنیم قرن اخیر محسوب میشود. کاک ابراهیم همچنین انسانی  فروتن ،مهربان، قابل اعتماد و صریح درطرح و پیشبرد نظرات اش بود.

درگذشت رفیق ابراهیم را به خانواده و همرزمان او تسلیت گفته و خودرادرغم ازدست دادن وی شریک و سهیم میدانیم . یاد او همیشه درمبارزه برای آزادی و سوسیالیسم گرامی وجاودان خواهد ماند.

روابط عمومی

سازمان اتحادفدائیان کمونیست

12اسفند ماه 1397

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »