اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

ازفراخوان «کارزار سه روزه مبارزه علیه خشونت دولتی ،اجتماعی،و خانگی برزنان »حمایت میکنیم

درآستانه ۸ مارس، روز جهانی زن  اکسیونهای مختلفی در ایران وسراسر جهان توسط زنان ومردان مبارز برعلیه آپارتاید جنسی و بی حقوقی زنان، قوانین وسنت های ارتجاعی زن تیز و مردسالارانه  برگزار میگردد.  دراین رابطه «کارزار سه روزه مبارزه علیه خشونت دولتی ،اجتماعی،و خانگی برزنان » تظاهرات سه روزه ای را درکشورهای آلمان، هلند و بلژیک فراخوان داده است  واز همه  افراد ، احزاب  ، سازمانها  و مجامع  انقلابی و مترقی وآزادیخواه درخواست نموده اند دراین تظاهرات شرکت کنند.

ما ضمن پشتیبانی وشرکت درتظاهرات «کارزار سه روزه مبارزه علیه خشونت دولتی ،اجتماعی،و خانگی برزنان » به سهم خود ازهمه انسانهای آزادیخواه وبویژه ازایرانیان مبارزدرکشورهای اروپائی دعوت میکنیم دراین تظاهرات شرکت کرده و با مبارزات زنان ایران وجهان علیه قوانین وسنت ها ی ارتجاعی زن ستیز همگام شوند.وبا افشای تبعیضات جنسیتی  و ستم طبقاتی  وسرکوب آزادیهای سیاسی درایران ،همبستگی وحمایت انسانهای آزادیخواه ونیروهای مترقی کشورهای مختلف از مبارزات زنان ایران را جلب کرده و همبستگی خودرا با مبارزات زنان درایران و سایر نقاط جهان بمایش بگذارند وپژواک صدای میلیونها انسانی باشند که برتبعیضات جنسیتی ونابرابری وستم واستثمار وزور وسرکوب، نه میگویند وبرای ساختن دنیائی که درآن ستم وتبعیضات جنسیتی محلی ازاعراب نداشته باشد، مبارزه میکنند .

پیروز باد مبارزه برعلیه  ستم  وتبعیض جنسی درتمامی  اشکال  وابعاد آن

زنده باد  ۸ مارس

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحادفدائیان کمونیست

۱۳اسفند ماه ۹۷

 ۴مارس ۲۰۱۹

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »