اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تشدید اقدامات سرکوبگرانه دولت ترکیه ودستگیری رهبران «حزب دموکراتیک خلقها» روزنامه نگاران ، فعالین جنبش های اجتماعی محکوم است

دولت  ترکیه  درپی  تلاشهای سرکوبگرانه و بی وقفه خود برای به زانودرآورد جنبش های  اجتماعی ترقی خواهانه ودموکراتیک  درسراسر ترکیه و بویژه  حملات نظامی گسترده درمناطق کردستان  که  تاکنون به برجای گذاشتن صدها قربانی ،هزاران زخمی و به ویرانی مناطق مسکونی و زیرساختهای این منطقه انجامیده است. بامداد روز ۴ نوامبر، با یورش به دفاتر و منازل اعضای گروه پارلمانی «حزب دموکراتیک خلق ها» در شهرهای مختلف ترکیه و شمال کُردستان ۱۳ تن از نماینده های عضو این حزب را بازداشت کردند. صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوکسداغ  ،ازرهبران این حزب از جمله بازداشتی ها هستند.
اقدام اخیر دولت ترکیه  ازحلقات زنجیره اقدامات سرکوبگرانه ای است  که بدنبال شکست پی درپی سیاست های ارتجاعی و ضد مردمی حزب حاکم «آک پارتی» در ترکیه به اجرا گذاشته شده است . دستگیری ده ها روزنامه نگار و فعال مدنی و سیاسی ، فعالان جنبش کارگری ،هنرمندان ونویسندگانی که احتمال مخالفت با حزب حاکم راداشتند، موجی از انزجار عمومی را درسرتاسر ترکیه و جهان برانگیخته است .سران دولت ترکیه تلاش زیادی بخرج دادند تا با حمایت ازداعش و گروه های مرتجع دیگر و با اقدامات متعدد نظامی اراده نیروهای چپ ودموکراتیک  کرد درمبارزه علیه داعش و سازماندهی خودمدیرتی توده های زحمتکش را متوقف ویا آن را ازمسیر خود منحرف کنند. دولت ترکیه با اقدامات ضد مردمی خود هرچند توانست لطمات زیادی به این جنبش ترقی خواهانه بزند معهذا تا کنون  ازرسیدن به اهداف خود بازمانده است.
اردوغان  بمنظور تحکیم پایه های قدرت  استبدادی خود  تغییرات مورد نظراش درقانون اساسی و سرکوب مبارزات  خلق کرد وجلوگیری ازرشد وگسترش دامنه سیستم خودحکومتی رژاوا درکردستان سوریه، به تشدید سرکوبگری  و تقویت جریانات ارتجاعی مذهبی و ناسیونالیستی روی آورده است. اردوغان  با همکاری و هماهنگی  نیروها و دول مرتجع منطقه، میخواهد تجربه رژاوا را که هنوز درمراحل ابتدائی خود است، درنطفه خفه کند . جنبش های انقلابی ، کارگری و سوسیالیستی ترکیه را سرکوب و توده های زحمتکش را به خانه هایشان برگرداند. اما جنبش های اجتماعی درترکیه و جنبش خلق کرد که مورد پشتیبانی  افکارعمومی مترقی ترکیه و جهان قرارگرفته است، ریشه دارتراز آن است که با اعمال سیاست های سرکوبگرانه دولت ترکیه  متوفق شده و ازنفس بیافتد. وازطرفی بحران گریبانگیر ترکیه نیز با موج کشتار و دستگیری  مخالفین سیاسی ،  روزنامه نگاران  و فعالین چپ جنبش های اجتماعی دراین کشور وحمله نظامی  و بمباران و توپ باران مناطق کرد ستان ،به راه حلی نخواهد رسید .
ماضمن محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانه دولت ترکیه، از جمله دستگیری  صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوکسداغ  ودیگر فعالین دموکراتیک وچپ ترکیه همه احزاب و سازمانهای انقلابی  و انسانهای آزادیخواه را به شرکت دراعتراضات سراسری علیه سرکوبگریهای دولت ترکیه دعوت میکنیم .
وظیفه انترناسیونالیستی ما حکم میکند که همچون گذشته  درهمبستگی با مبارزات توده های کارگر و زحمتکش  ترکیه و مبارزات توده های تحت ستم واستثمار کرد ،از هیچ  کمک و یاری  دریغ نکنیم. رفقای ما که تا کنون درحد توانائی خود به جنبش انقلابی کردستان ومبارزه دررژاوا یاری رسانده اند،    اکنون نیز ودراین روزهای سخت  آنها را تنها نخواهند گذاشت .

پیروز باد مبارزات کارگران وزحمتکشان وخلقهای تحت ستم واستثمار ترکیه علیه دولت  اسلامی و سرکوبگر اردوغان
زنده باد همبستگی کارگران وزحمتکشان ،برعلیه نظام ستم واستثمار و زور و سرکوب سرمایه داری

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  17 آبان 1395

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »