اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

درباره حزب چپ آلمان و مسئله حمایت از حیوانات

قبل از هر چیز باید توجه داشت که در برنامه اساسی یعنی در “برنامه پایه ای” جدید تصویب شده در تاریخ 23 اکتبر 2011  این حزب حتی اشاره ای هم به امر حمایت از حیوانات و مبارزه علیه ستم بر حیوانات نشده است. درحالیکه هر فردی که ترقی خواه باشد یا انسانی فکرکند طبعاً انتظاردارد که مسئله حمایت از حیوانات نیز باید نسبتاً بطوراساسی و جدی در چنین برنامه یک حزب باصطلاح چپ مورد توجه قرارگیرد.

در برنامه حزب چپ آمده است :

” ما برای یک تغییر جهت سیاست مبارزه میکنیم تا راه برای یک بازسازماندهی بنیادی جامعه باز شود که در نتیجه بر سرمایه داری غلبه گردد”

واضح است که غلبه بر سرمایه داری بمعنای واقعی یعنی سرنگون کردن نظام کاپیتالیستی  و برپایی سوسیالیسم بمفهوم راستین هست ، چیزی که ازطریق یک انقلاب سوسیالیستی میتواند انجام پذیرد؛ این انقلاب در یک موقعیت عینی انقلابی در سطح جامعه توسط یک طبقه کارگر با سطح بسیار بالایی از آگاهی راستین طبقاتی که بوسیله بخش های پایینی طبقه متوسط با آگاهی کافی همراهی میشود انجام شدنی میباشد. بنابراین چنین”تغییر جهت سیاست” یعنی تغییر سیاست حکومت بورژوازی موجود حاکم در راستای رسیدن به سوسیالیسم حاکی از یک ایده غلط و پوچ است و طبعاً نمیتواند به سوسیالیسم حصول یابد. و سوسیالیسم یعنی محصول” بازسازماندهی بنیادی جامعه” بمفهوم راستین درخصوص حیوانات بمعنای  به حداقل رساندن ستم انسان برآنها از یکسو و فرایند تاریخی پایان دادن کامل به هرگونه ستمگری بر حیوانات از سوی دیگراست. اما “سوسیالیسم” موردنظر حزب چپ ازقرار معلوم کاملاً ربطی به این مطلب ندارد.

وانگهی حزب چپ، آنطور که از نظرش نسبت به حمایت از حیوانات در قانون اساسی آلمان و لذا بعنوان هدف حکومتی این کشور فهمیده میشود، درمورد حمایت از حیوانات در این قانون حکومت دچار توهم هست. این حمایت از حیوانات بطور نسبتاً اساسی تأثیرگذار نیست و نقشی نسبتاً اساسی در قلمروی مبارزات و فعالیتهای جاری علیه قساوت ها و بدرفتاری های بسیارگوناگون علیه حیوانات ایفاء نمیکند. ماده 20الف که به مسئله حمایت از حیوانات در این قانون اساسی مربوط است بدین شرح میباشد :

” حکومت همچنین در مسئولیت برای نسلهای آینده از زمینه های طبیعی حیات و حیوانات درچارچوب نظم منطبق با قانون اساسی از طریق قانونگذاری و نیز معیارهای قانونی و حقوقی بوسیله قوه مجریه و اجراکننده قوانین حمایت مینماید”

دراینجا میتوان گفت که حکومت از حیوانات بدینگونه حمایت میکند: اولاً در “مسئولیت” بورژوایی برای “نسلهای آینده”، دوماً در” چارچوب نظم منطبق با قانون” بورژوایی و ناانسانی ، سوماً “ازطریق قانونگذاری و نیز معیارهای قانونی و حقوقی” بورژوائی، و چهارماً توسط ” قوه مجریه و قوه مقننه” اساساً بورژوایی و ناانسانی. اینهمه قید و شرط (بورژوایی و غیرانسانی) برای حمایت از حیوانات (آنهم حیوانات نامعین) دراین قانون اساسی گذاشته شده است! این ماده قانونی درصورتی شامل حمایت بطورنسبی واقعی از حیوانات میبود که درآن، بطور جدا از مقوله “زمینه های طبیعی حیات”، بنحوی روشن و ساده و مختصر یک حمایت نسبتاً اساسی و واقعاً موثر از حیوانات  وضع و ارائه میگردید؛ و در این کار میبایستی بطورخیلی کلی از انواع حیوانات زیرسلطه انسان و غیر آنها نام برده میشد؛ همچنین نحوه اجرا ی این حمایت ازطریق تصویب و اجرای قوانین بطرزی بسیارکوتاه و ساده تعیین میشد؛ ازاین گذشته میبایست برای مقوله حمایت از ” زمینه های طبیعی حیات”  یک ماده قانونی جداگانه دررابطه با حفاظت از محیط زیست و شرایط اقلیمی معین میشد.

بنابراین، همانگونه که فوقاً گفته شد، حمایت از حیوانات درباصطلاح قانون اساسی آلمان اصلاً فاقد تأثیرگذاری لازم  جهت پاسخگویی به مشکلات مربوطه امروزه در مورد حمایت و دفاع از حیوانات است.

نقص دیگر حزب چپ در زمینه حمایت از حیوانات اینست که این حزب به ترویج و تبلیغ گیاهخواری و گیاهخواری کامل درمیان توده های طبقه کارگر و طبقه میانی جامعه آلمان نمی پردازد. دراین زمینه، بنابر پاسخ حزب چپ به یک پرسش سازمان حمایت از حیوانات پتا PETA در یک مصاحبه ، فقط از متداول گشتن غذاهای گیاهی و کاملاً گیاهی در موسسات عمومی مثلاً بیمارستانها و مدارس پشتیبانی مینماید. البته برای اینکه این فعالیت حزب در میان توده های مزبور عملی گردد، بایستی اعضاء آن نسبت به حیوانات تحت ستم انسان همدردی بسیار بیشتری داشته باشند و خیلی از آنان گیاهخوار یا گیاهخوار کامل بوده باشند. اما، درهرصورت، باید توجه داشت که گیاهخواری کامل و گیاهخواری یگانه راه اساسی پایان دادن کامل به ستمگری بشر بر حیوانات محسوب میگردد. آزمایش برروی حیوان در حوزه های علمی و شکار کردن حیوان و مراسم مذهبی و غیرمذهبی کشتن یا زجردادن حیوانات و نهادهای حیوان آزاری چون سیرک و باغ وحش و غیره نیز همگی بمثابه نتیجه و حاصل غیرمستقیم اشاعه کافی گیاهخواری کامل، ازطریق مخالفت و مبارزه گیاهخواران کامل با آنها،  ازمیان خواهند رفت؛ گیاهخواران هم سرانجام به گیاهخواران کامل تبدیل خواهند شد. مرحله نهایی این فرایند تاریخی قاعدتاً در دوران سوسیالیسم  و طی روند تکامل آن به کمونیسم به سرانجام خواهدرسید.

بطورکلی دیدگاه و خط مشی این حزب درقبال حیوانات ازقرار معلوم بطورنسبی ، بجز چند مورد، اساسی و رادیکال نیست. یکی از این چند مورد استثنائی مربوط به آزمایش روی حیوانات است:  آنطور که اظهارات آقای اشتفان جرش ، سخنگوی فراکسیون حزب چپ برای امر حمایت از حیوانات در پارلمان شهر هامبورگ، نشان میدهد: موضع گیری حزب در برابر مسئله آزمایش روی حیوانات احتمالاً رادیکال و بسیارخوب است.  مورد دیگر مربوط به کشتن جوجه  های نر یک روزه است که این حزب خواهان پایان دادن به آن میباشد( چنانکه حزب در پاسخ به سئوال سازمان پتا چنین میگوید).

معذلک موضع گیری حزب در قبال مشکلات کنونی مربوط به حمایت از حیوانات در آلمان همانند حزب سبزها از همه سایر احزاب سیاسی که معمولا میتوانند در پارلمان فدرال و پارلمانهای ایالات  نماینده داشته باشند بهتر است.

و بطورکلی حزب چپ همچنین بایستی تا آنجا که ممکن است ازطریق ترویج و تبلیغ صحیح و مناسب درمیان توده های طبقه کارگر، به اینان خوب تفهیم کند که به ستمکشی و زجرکشی حیوانات هم باید بطورواقعی توجه نمایند.ا

حمید پویا

                                                                                       10 نوامبر 2019

1- این نوشته ترجمه به فارسی مقاله ای بزبان آلمانی با همین عنوان و با تاریخ 10 نوامبر 2019 میباشد که من خودم آن را به فارسی ترجمه کرده ام و درضمن چند سطر مربوط به ذکر منابع یک نقل قول  را که ترجمه اشان را غیرلازم و نامناسب دیدم حذف نمودم. . به نظر من مطالعه و بررسی مطالب این نوشته بلحاظ توجه و آگاهی یابی افراد و گروهها و احزاب سیاسی نسبت به ظلم و ستم بر حیوانات بسیار مناسب و ضروری است.   حمید پویا  9 فوریه 2020

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »