اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

هر گردی گردو نیست!! تاملی پیرامون نظریه راه کارگر و رفیق روبن مارکاریان در مورد الترناتیو به ظاهر انقلابی !

در روزهای اخیر بحثی بین نیروهای کمونیست و چپ در دنیای مجازی و تلویزیون دریچه در گرفت

که در این مباحث در مورد الترناتیو اینده به بحث پرداختند و نظرات خود را ارائه نمودند که در انجا رفیق روبن به عنوان سخن گو و نماینده راه کارگرمطرح ساخت که چون سازمان مجاهدین و حتی سلطنت طلبان ممکن است به سرنگونی از راه قهر اعتقاد داشته باشند پس ایشان براندازی رژیم از راه قهر توده ای را قبول ندارد و مقابله قهرتوده ای با رژیم را برای سرنگونی بعنوان بخش مهمی از انقلاب پیش رو نمیداند!
و همین بحث در تلویزیون دریچه نیز بین رفقا یدی و روبن صورت گرفت و پس از تکرار همان مواضع پالتاک سوالل و جواب هایی نیز بین این دو رفیق صورت گرفت که وقتی با سوال درست رفیق یدی مواجه شد که شما سرنگونی را با چه ابزاری وچه مکانیزمی به رژیم تحمیل خواهید کرد در یک کلمه گفت با انقلاب توده ای.
درست گل همینجاست همینجا باید رقصید.
رفقا فکر میکنند که باران باریده و پس از این باران سرکوب ترک های دیوار بهم امده و دیگر کسی از ترکها هیچ سراغ و نشانی ندارد . انها فکر میکنند که مردم و نیروهای پیشرو فراموش کرده اند که خمینی نیز با واژه های اینچنینی و ساختن واژه های مترادف برای واژه های رادیکال و انقلابی به مقابله انقلاب امد. و ان به روز انقلاب 57 اورد. واژه هایی همچون انقلاب و مستضعف و … در 57 . و مشخصا در نوزده و بیست بهمن 57 زمانی که توده ها در شعارهای خود از سازمانهای سیاسی وقت یا بقول توده ها رهبران درخواست مسلح شدن و تقابل با نیروی سرکوب برای در هم شکستن ماشین دولتی سرکوب را داشتند خمینی هادی غفاری را به خیابان فرستاد تا این پیام را به توده ها ابلاغ کند که امام هنوز دستور جهاد نداده و پروژه شکست انقلاب درست از ان موقع کلید خورد . اما اکنون مردم و نیروهای پیشرو دیگر مجال چنین فریبی را نخواهند داد . و بدنبال واژه نخواهند رفت بلکه محتویات و پیامد عملکردها را درنظر خواهند گرفت .
رفیق روبن برای سرنگونی از واژه انقلاب بدون تسلیح توده ها و مقابله نظامی با ماشین سرکوب سخن میگوید ولی توضیح نمی دهد که بدون مقابله و در هم شکستن ماشین سرکوب دولتی چگونه به سرنگونی واستقرارحکومتی غیرسرمایه داری خواهد انجامید . ایا او چنین می اندیشدکه با پرواز ژنرالی دیگر همچون هایزر ویا شاید این بار ژنرال ملخوف به ایران و دستور به سپاه و ارتش تا به دندان مسلح برای پیوند با انقلاب پیش رو این انقلاب پیروز میشود!!!!؟؟؟؟
ما یکبار تجربه کردیم که بدون در هم شکستن ماشین سرکوب دولتی و استیلا بر ان و وادار کردن حاکمیت سرمایه به پذیرش سرنگونی و بدون در ضعف مطلق قرار دادن حاکمیت سرمایه و وادار کردن ان به عقب نشینی و فرار از مهلکه انقلاب پیروز نخواهد شد .

محسن رجب زاده 15/5/95

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »