اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

به مناسبت درگذشت فیدل کاسترو رهبرانقلاب کوبا

فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا درروز۲۵ نوامبر،پنجم آذرماه ۹۵ چشم ازجهان فروبست. بادرگذشت فیدل کاسترو، جنبش انقلابی  ضد امپریالیستی ،وسوسیالیستی  یکی از رهبران مقاوم خود را ازدست داد . کاسترو برغم اشتباهات ونقد هائیکه براو دردوران رهبری انقلاب کوبا  میتواند اززوایای مختلف وارد باشد اما بمثابه  نماد انقلاب کوبا و مبارزی خستگی ناپذیر علیه امپبریالیسم و ستم و استثمار  والهام بخش  مبارزان راه آزادی و سوسیالیسم ، همواره دریادها باقی خواهد ماند.
انقلاب کوبا یکی ازبزرگترین انقلابات قرن بیستم و ازتجارب برجسته انقلابات جهانی علیه ستم واستثمار و امپریالیسم جهانخوار محسوب میشود .بعد از پیروزی انقلاب  درکوبا، ضدانقلاب سرنگون شده ،مالکین زمینها ، صاحبان قمارخانه ها و کازینوها و مافیای موادمخدر و فحشا که خود به صاحبان قدرت و ثروت و مافیای آمریکا وابسته بودند، با پول و سلاح وتجهیزات نظامی که آمریکا دراختیارشان میگذاشت،  تلاش زیادی کردند تا همچون بسیاری از انقلابات دیگر در آمریکای لاتین و سایر نقاط جهان که با توطئه های سیاسی و نظامی قدرت های بزرگ سرمایه داری ودرراس شان ایالات متحده آمریکا به شکست کشانیده شدند، انقلاب کوبا را نیز درخون خود غرقه کنند . بیش از ششصد بارتلاش  مداوم سازمان سیا برای ترور کاسترو که با هشیاری نیروهای انقلاب ناکام ماندند، ازجمله اقدامات امپریالیسم آمریکا برای نابودی انقلابی بودکه باسرنگونی  باتیستادیکتاتور دست نشانده آمریکا و یکی از سران مافیا  ، متوقف نشد، بلکه ازسلب مالکیت کنندگان سلب مالکیت کرد. کارگران کشاورزی و دهقانان زحمتکش صاحب زمین شدند .کارگران و توده های زحمتکش مردم کوبا  صاحب اختیار صنایع ، خدمات و منابع طبیعی خود شدند . بیماری ، بیکاری ،مهارشد ودرزمینه بهداشت عمومی  رفاه اجتماعی از کشورهای پیشرفته  جلوزد.آموزش رایگاه برای همه دردستور قرارگرفت. مردم کوبا که زیرحکومت دیکتاتوری وفاسد دست نشانده آمریکا درفقر و فلاکت   زندگی میکردند ، توانستند  ازکودکستان تا مدارس عالی و دانشگاه ها بطور رایگان تحصل کنند.
کوبا برغم فشارهای سیاسی و محاصره اقتصادی ازوظیفه انترناسیونالیستی خود درکمک و یاری به کشورهای فقیر ، جنبش های مترقی ، انقلابی و رهائی بخش دراقصی نقاط جهان نیز فارغ نشد. توده های زحمتکش بسیاری ازکشورها ازخدمات پزشکی آموزشی و نظامی  کوبا درارتقاء سطح زندگی ، مبارزه با امراض و آموزش کادرهای حرفه ای و تخصصی سود بردند.
کشورکوبا درست در۸۰ کیلومتری  سرکرده امپریالیستها،ده ها توطئه سازمانیافته را با استقامت و پشتیبانی توده های زحمتکش شکست داد. بعد از تحولات اروپای شرقی  برغم اینکه محاصره اقتصادی بقدری تنگ تر شد که هیچ کشتی اجازه ورود و خروج به بنادر کوبارا نداشت  و تولید و تجارت به پائین ترین سطح خود سقوط کرده بود و خیلی ها انتظار سقوط فوری کوباراداشتند اما با استقامت توده های زحمتکش مردم ،کوبا ازاین آزمون ها هم پیروز بیرون آمد .
سازمان ما ضمن طرح انتقادات خود ازمواضع کوبا، وانحرافاتی که ازنقطه نظرما درانقلاب کوبا بوجود آمد، اما همواره  ازانقلاب کوبا و مقاومت و مبارزه توده های زحمتکش مردم این کشور علیه امپریالیسم وارتجاع  که خواهان به شکست کشاندن انقلاب کوبا ومحودست آوردهای آن بودند ، حمایت نموده است. بویژه درسالهای اخیر که کوبا با مشکلات بیشتر مواجه بود بخش روابط بین المللی سازمان ما به سهم خود به مقاومت انقلاب کوبا دربرابر دسایس امپریالیسم  و نیروهای ضد سوسیالیستی یاری رسانده ودراین رابطه با برگزاری کنفرانسها ، نوشتن مقالات وشرکت درپروژه های عملی درکوبا، تلاش نموده تا به وظیفه انترناسیونالیستی خویش دردفاع ازانقلاب کوبا درحد توان  خود عمل کند .
مایاد وخاطره فیدل کاسترو و تجربه گرانبهای انقلاب کوبا راگرامی داشته  وبه دست آورد های انقلاب کوبا تحت رهبری فیدل کاسترو ارج مینهیم  و درگذشت او را به طبقه کارگر و زحمتکشان کوبا تسلیت میگوئیم.فیدل تجربه گرانبهائی برای مبارزان راه آزادی و سوسیالیسم  ازخود برجای گذاشت.

یاداش گرامی باد
سازمان اتحادفدائیان کمونیست  نهم آذرماه ۱۳۹۵

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »