اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

درهنگامه فساد وتباهی وآشفتگی رژیم  انفجارات پی درپی اخیر درمراکزحساس، چه معنائی دارد.

یدی شیشوانی

 

آتش سوزیها وانفجارات پی درپی درنقاط مختلف کشور و انفجار وآتش سوزی اخیر در فیجره و نطنز، محل استقرار موشک وتولید سوخت جامد و متعاقب آن انفجارعظیم در محل تولید ومونتاژ سانتریفوژهای پیشرفته و سخنان ضد ونقیض و دروغگوئی مکرر مقامات و ارائه ندادن اطلاعات دراین باره، به حدث وگمانها درباره عمدی و یا غیرعمدی بودن این حوادث، دامن زده است.  

باید درنظر گرفت که این حوادث درحالی اتفاق میافتد که فساد وتباهی وآشفتگی سرتاپای نظام حاکم را دربرگرفته است.اختلاس ودزدی حکومتیان وآقازاده ها ابعاد باورنکردنی پیدا کرده است. هرچند که ازاین بابت طشت رسوائی رژیم برسرهربامی زده میشود اما اخیرا توالی افشا شدن پی درپی میلیارها دلار اختلاس ودزدی های کلان ازثروت عمومی ودسترنج توده های زحمتکشی که زیرفشارهای اقتصادی کمرشان خم شده است، نشاندهنده فساد ریشه دار وغیرقابل علاجی است که سرتاپای رژیم رادربرگرفته است و بیرحمی فوق العاده و بی بدیل آنها رادر غارت وچپاول  بنمایش میگذارد.

رژیم که درچنبره بحران اقتصادی، فساد اداری تبعات تحریم شدید اقتصادی وناتوانی درکنترل ویروس کرونا دچارآشفتگی شده وکنترل باند های مافیائی درون خود را نیز ازدست داده است . تلاش میکند با برگزاری یکی دودادگاه توخالی و قربانی کردن چند مهره دست چندم چنین وانمود کند که براوضاع مسلط است و قصد برخورد با مفسدانی دارد که لابد تعدادشان اندک وانگشت شمارند اما افشا شدن پی درپی اسناد ومدارک نشان میدهد  فساد وتبهکاری ریشه ساختاری درحاکمیت دارد واین طبقه حاکم وصاحبان قدرت وثروت هستند که دست دردست حاکمان  دریک فضای سرکوب وخفقان به دزدان واختلاسگران بی بدیل تبدیل شده وخون مردم را میمکند و با محاکمه این ویا آن مهره دست چندم نه مردم فریب میخورند و نه دردی ازدردهای ناعلاج تکیه دهندگان برقدرت رادوا میکند .

ازطرف دیگر اعتراضات واعتصابات توده های کارگرو زحمتکش برغم محدودیت های کرونائی و تشدید سرکوبگری های رژیم، همچنان ادامه دارد و روبه وخامت گذاشتن بیشتراوضاع اقتصادی،اجتماعی وسیاسی، خیزشهای زحمتکشان علیه وضعیت موجود را غیرقابل اجتناب کرده است. اگربه این وضعیت قرارداد 25 ساله ازروی استیصال رژیم با چین رادرنظر بگیریم  وصفبندی قدرتهای بزرگ جهانی وتلاش آنها برای تجدید تقسیم مناطق نفوذ را مد نظر قراردهیم و وتو قطعنامه آمریکا برای ادامه تحریم تسلیحاتی ایران توسط چین وروسیه درشورای امنیت سازمان ملل وسایرتحولات و تهدیدات رابه حساب آوریم. میشود معنی انفجارات وآتش سوزیهای پی درپی درمراکزحساس وامنیتی رژیم را حدس زد که  با احتمال به یقین آمریکا واسرائیل ومتحدان شان تلاش میکنند تا ازطریق اقدامات عملی معادلات را برهم بزنند واستراتژی شان را درقبال جمهوری اسلامی  ورقبای جهانی شان نظیر چین وروسیه به پیش ببرند. اینکه تشدید این تضاد ها به درگیریهای آشکارتری خواهد انجامید یا نه، ازهم اکنون قابل پیشبینی نیست. اما آنچه که درچشم اندازقراردارد تشدید تضاد های خارجی وداخلی وپیچیده ترشدن اوضاع درمنطقه وایران است.

درچنین چشم اندازی ،وظیفه اصلی نیروهای کمونیست وانقلابی است که ضمن تقویت جنبش مستقل کارگری و کمک به ارتقاء آگاهی سوسیالیستی و سازمانیابی  کارگران حول برنامه وآلترناتیو سوسیالیستی، سایرجنبشهای اجتماعی رادیکال زحمتکشان متحد طبقه کارگررا نیزازپراکندگی ،بی برنامگی و شورشهای خودبخودی بدرآورده و حول جبهه ای انقلابی برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و تغییرات بنیادی درساختاراقتصادی اجتماعی وسیاسی ایران، مبتنی برشورا ها، متحد کنند.

منتشر شده در نشریه کار کمونیستی شماره 182

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »