اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

برنامه ۳ سپتامبر۲۰۱۷تلویزیون دریچه کشتارزندانیان سیاسی درایران میهمان برنامه :احسان حقیقی نژاد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »