اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

برنامه 3 سپتامبر2017تلویزیون دریچه کشتارزندانیان سیاسی درایران میهمان برنامه :احسان حقیقی نژاد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »