اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اعتراضات دانشجویان جزئی ازمبارزه متحد کارگران وزحمتکشان است

درروز بیست وسوم اردیبهشت  98 تظاهرات اعتراضی نسبتا گسترده ای از سوی دانشجویان دانشگاه تهران نسبت به آپارتاید جنسی که بیش از چهال سال است توسط جمهوری اسلامی درایران اعمال میشود سازمان داده شده بود. این دانشجویان درتجمعات خود  با شعارهائی نظیر « نان ،کار، آزادی ،حجاب اختیاری» ویا «آزادی انتخاب حق مسلم ماست» به حجاب اجباری  اعتراض کردند  بعلاوه با طرح شعار های دیگری نظیر «نان، کار، آزادی» همبستگی خودرا با مبارزات ومطالبات کارگران وزحمتکشان سراسرکشور اعلام کردند .درپی اعتراضات واعتصابات گسترده کارگران درسالهای اخیر و و رشد آگاهی  درمیان توده های زحمتکش  ومصاف هرروزه آنها با دستگاه های سرکوبگر رژیم حاکم  چشم انداز نوینی را بر جو سیاسی ایران پدیدارکرد واینکه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان درصورتی که  به حدی از سازمانیابی رسیده باشند و استقلال طبقاتی خود را پاس بدارند قادر و توانا به این هستند که رهبری تحولات آتی را را بدست گرفته و سرانجام با یک اعتصاب عمومی و قیام مسلحانه  رژیم ارتجاعی حاکم را سرنگون کرده وچشم انداز آزادی وبرابری را درمقابل توده های زحمتکش مردم ایران بگشاید . جنبش دانشجوئی نیز که همواره درطول تاریخ مبارزات دموکراتیک وسوسیالیستی ایران  همواره نقش برجسته ای را بخود اختصاص داده است  بعد ازسرکوبهای گسترد سالهای  اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود  که بسیاری از دانشج.یان دستگیر و یا به اجبار جلای وطن کردند جنبش دانشج.ئی نسبت به جنبشهای دیگر کارگری و معلمان و غیره  درحالت رکود قرارداشت و نسبت به این جنبشها گامها فاصله داشت که اکنون دانشجویان باردیگر تحت تاثیر جنبش کارگر و اعتراضات عمومی زحمتکشان  و فشارهای اقتصادی کمر شکنی که برخانواده آنها میاید بتدریج  وبا آگاهی بیشتر و با شعارهای رادیکال وارد عرصه مبارزاتی میشوند و حرکت اخیر دانشجویان یکی از نمونه های بارز پاگذاشتن مجدد دانشجویان به میدان مبارزه جمعی و همراهی با سایرجنبشهای اجتماعی رادیکال درجامعه است . رژیم جمهوری اسلامی سراپا فساد و غارتگری که درچنبره بحران اقتصادی  با تنفر عموی مواجه است اکنون چند صباحی است که بار دیگر برای ترساندن مردم  مبارزه با بی حجابی را در دستور گذاشته و تا با تشدید تعرض به حقوق زنان دستگیری فعالین کارگری مهلمان دانشجویان و نویسندگان  جو ارعاب و سرکوب را تشدید کرده  و توده های مردم را ازگسترش مبارزه باز دارند.حمله اوباش لباس شخثی و نیروهای انتظامی و امنیتی به تجمع اعتراضی دانشجویان در 23  رادیبهشت نمودی از دورجدید سرکوبگری و ایجاد جو رعب و وحشت درجامعه است  .ازنحوه یورش سرکوبگران به دانشجویان معترض به  پوشش اجباری  تصاویر وویدئو های متعددی منتشر شده است که نشان از حساسیت رژیم نسبت به اوجگیری جنبش دانشجوئی و پیوند آن با سایر زحمتکشان است .دراین میان روزی نامه های رژیم و درراس آنها کیهان شریعتمداری مدعی شد که “گرچه ناآرامی‌های اخیر دانشگاه تهران در پی فراخوان دانشجویان دانشکده هنر بوده اما دانشجویانی که خود را منتسب به طیف موسوم به چپ! می‌دانند و با دست‌نوشته‌های قرمزرنگ (نماد اعتراضی چپ مارکسیستی) خواستار عدم اجرای هرگونه قانون درخصوص وضعیت پوشش در دانشگاه شده‌اند، در ابتدا با توزیع شب‌نامه و بیانیه، مسائل صنفی و دانشجویی را بهانه قرار داده ولی درنهایت درصدد شیطنت سیاسی بوده‌اند» بدین ترتیب کیهان شریعتمداری  ازشکنجه گران  اطاقههای بازجوئی و ازذوب شدگان ولایت فقیهه ضمن خط دادن به ماموران امنیتی و بیدادگاه های رسوای رژیم ،ناخواسته به گستره نفوذ افکار چپ در میان دانشجویان وجوانان اعتراف میکند  واین واقعیتی انکارناپذیر است که  بخش مهمی از جنبش دانشجوئی  چه بوازطه موقعیتی که درآن قرارگرفته اند و چه بواسطه انگیزه های طبقاتی  با اندیشه های سوسیالیستی و چپ  گره خورده اند   .نه   اخراجها و نه دستگیریها و سرکوبها و نه گذاشتن فیلتر های متعد د و تبلیغات و تتمیعان بیست و چهارساعته نتوانسته  و نمیتواند افکار و اندیشه های چپ و سوسیالیستی و انقلابی درمیان دانشجویان  را منزوی واز صحن مراگز آموزشی و دانشجویان جوانی که شاهد استثمار شدید فقر و نداری از یکسو و چپاول دسترنج توده های مردم و بالاکشیدن منابع و صروت های عمومی توسط مافیای بقدرت نشسته از سوی دیگر هستند مسیری غیراز آنچه که  با آرمان سوسیالیسم ومبارزه هدفمند طبقه کارگر  گره خورده است را جذب و حزم و درمسیر تکامل مبارزه طبقاتی  وتاثیرگذاری برتحولات اجتماعی  رسالت تاریخی اش را بفراموشی بسپارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »