اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

رفراندوم روز یکشنبه 25 اکتبر در شیلی و تحولات در پی آن

یکسال بعد از شورشهای عظیم توده های مردم در شیلی که از تاریخ اکتبر 2019  آغاز گشت وتظاهرات و اعتصابات سراسری را به مدت چندین ماه به همراه  داشت ( گزارشات آن در ماه آبان 1398 در کار کمونیستی  شمارۀ 172آورده شده است)، حاکمان، باقیمانده ها و نماینده گان حکومت دیکتاتوری – نظامی پینوشه  را که هنوز بر سر کار هستند را به  لرزه کشاند تا آنجا که این شورشهای توده ای که ماهها تداوم داشت حکومت شیلی را مجبور به تن دادن به اجرای یک رفراندوم برای تغییر قانون اساسی کرد، بهمین خاطر در روز یکشنبۀ گذشته ، درست یکسال بعد از آغاز شورشها، این رفراندوم به اجرا درآمد. شیلی به پای تغییر و تصیحح  قانون اساسی میرود، قانون اساسی که بیست سال پیش با تصویبات و تصمیمات خط لیبرالیسم نو  حکومت  ارتجاعی حاکم، وابسته به بانک جهانی و سرسپردۀ آیالات نامتحدۀ امریکا، تمامی حقوق مردم زحمتکش شیلی را پایمال کرده است.                                                                                      

روز یکشنبۀ  گذشته 25 اکتبر مردم شیلی با ارائۀ  بیش از 80 درصد رأی خود، جواب مثبت به رفراندوم دادند و قدم مهمی را در راه  برچینی  نظم غیرعادلانه و استثمارگر  برداشتند! قدم مهمی  که نگاهی به حرکت به جلو برای اکثریت  تام  مردم شیلی را در خود نهفته است! این تحول موجب خوشنودی میلیونها نفراز توده های مردم شده است. تصویب و قرار این رفراندوم بر این است که یک مجمع و کمیسیون  توده ای، به نماینده گان متشکل از تمامی اقشار جامعه، از جمله زنان، کارگران، دانشجویان، محصلین، کارمندان، معلمان،… و همچنین سازمانها و حرکتهای سیاسی- اجتماعی، جنبش فمینیستها، جنبش محیط زیست و غیره  در تهیۀ منشوره، برای تعیین بندها ، تصویب مصوبات و پیشنهادات مهم برای قانون اساسی جدید، نقش اصلی و اساسی را داشته باشند و هدایت و راهنمای تصمیمات جدید را بعهده بگیرند.                                                              

تغییر و تصحیح برای قانون اساسی جدید، دال وبحث بر ثبت آموزش و پرورش  رایگان برای توده های مردم، که تماما تاکنون به بخش خصوصی واگذار شده است، دال بر برقراری سیستم  درمانی رایگان که تاکنون کلا در دست شرکتهای خصوصی و سرمایه داران قرار داشته، تسریع و گسترش سیستم  آبرسانی، گاز، برق در خدمت توده های مردم، که  در کل تا کنون  در دست کمپانیهای چپاولگر قرار گرفته، برچینی سیستم ترابری و رفت و آمد که فقط در اختیار شرکتهای  استثمارگر و میلیاردر  قرار دارد و میلیونها نفر از این ضروریات و مایحتاجهای روزانۀ خود بی بهره اند، میباشد.          

اینبار مبارزۀ عظیم توده های خلق شیلی  و همبستگی  چشمگیر مردم در تمامی صحنه های مبارزه، دولت حاکم شیلی، با نظم سرمایه داری و سیستم لیبرالیسم نو را به اجبار کشاند تا تن به رفراندوم دهد و شکست اولیۀ خود را به دوش بکشد! اما این شکست، شکست نهایی نیست!                               

تلاش تمامی مجامع و حرکتهای توده ای در شیلی بعد از این رفراندم بر این است که تمامی حقوق  پایمال شده توده ها، که به قیمت از دست دادن جان صدها نفر و زخمی شدن هزاران نفر، تجاوز کردن به صدها زن از طرف پلیس و نیروهای امنیتی دولت صورت گرفته، بتواند احقاق دمکراتیک  توده ها را به کرسی برساند. به گفته و مصوبات تمامی کمونهای محلات و تشکلهای اجتماعی  و توده ای، مبارزه تا آخر ادامه دارد! یا مرگ یا آزادی شعارهای همه گیری ست  که در همه  جا به گوش میرسد. در فیلم تهیه شده که با کمک و همکاری  انستیتو  روزالوکزامبورگ  آلمان در برلین انجام گرفته و خیلی از شیلی های فعال در شیلی در تهیۀ آن یاری داشته اند، نکات مهمی از شورشهای یکسالۀ اخیررا در خود نهفته است که بیان از وحدت، یکپارچگی و همبستگی خلق شیلی را بخوبی منعکس میکند! وحدت وهمبستگی که همچنان تاکنون ادامه داشته است. این فیلم مستند به نام

      که به زبان اسپانیایی و زیرنویس آلمانی ست                           SENTIDO (en) COMÚN

 دیروز برای اولین بار پخش شده است و مبارزات و شورشهای مردم شیلی را، از تاریخ اکتبر 2019  الی مارس 2020  به نمایش میگذارد.   

 

گزارش از بخش بین الملل سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  

       

26 اکتبر2020                            

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »