فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور رده

سیاهکل، رزم ماندگار

سمینار چهارم شورای برگزاری پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل

شورای برگزاری پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل برگزار میکند: چهارمین سمینار سخنرانی، پرسش، پاسخ، بحث و تبادل نظر   سخنرانان : رفیق یدی شیشوانی موضوع سخنرانی : " تاثیرحماسه سیاهکل  و هفت
ادامه مطلب ...

سمینار سوم شورای برگزاری پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل

شورای برگزاری پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل برگزار میکند: سمینار سخنرانی، پرسش، پاسخ، بحث و تبادل نظر   «  سیاھکل و تاثیر آن بر جنبش دانشجوئی داخل و خارج از کشور » رفیق بهروز فراهانی «
ادامه مطلب ...

سمینار سخنرانی، پرسش، پاسخ و تبادل نظر « تاثیر حماسه سیاهکل بر جنبش زنان در ایران »

شورای برگزاری پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل برگزار میکند سمینارسخنرانی، پرسش، پاسخ و تبادل نظر « تاثیر حماسه سیاهکل بر جنبش زنان در ایران » سخنرانان رفقا: میترا صراف نوشین
ادامه مطلب ...

فراخوان شماره ( ۲ ) بمناسبت برپایی پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل

رفقا و یاران فدایی! نیک میدانید که حماسه تاریخی سیاهکل یک واقعه گذرا نبود و گذر زمان این مهم را بروشنی نشان داد. از خود گذشتگی و رزم یارانمان، همچنان در زمان جاریست و اینک که ستم
ادامه مطلب ...