فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور رده

کنگره ها

تشریح سیاست کمیته آذربایجان د ر باره ی مسئله ی ملی

نظر به اینکه ایران کشوری کثیراللمله است که در آن ملل گوناگونی با تنوع فرهنگی، زبانی مختلفی زندگی میکنند و با توجه به این امر که ستم ملی یکی از وجوه ستمهای چند گانه طبقاتی، جنسی و مذهبی…
ادامه مطلب ...

موضع درباره پژاک ( حزب حیات آزاد کردستان ) و ارتباط آن با مطالبات و خواستهای خلق کرد در کردستان…

ابتدا  برای اینکه تاریخچه و مواضع پژاک را بدرستی مورد دقت قرار دهیم میبایست در وحله نخست نگاهی داشته باشیم به تاریخچه پ – ک – ک و ارتباط آن با خواستهای خلق کرد در کردستان ترکیه . و اما…
ادامه مطلب ...

گزارش سیاسی به کنگره پنجم ارزیابی وضعیت عمومی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی وسیاسی جامعه

گزارش سیاسی به کنگره پنجم ارزیابی وضعیت عمومی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی وسیاسی جامعه وضعیت عمومی ایران درگذرگاه تحولات مهم جهانی و منطقه­­ای روز بروز از اهمیت بیشتری برخوردار میگردد.…
ادامه مطلب ...