مرور رده

کنگره ها

قطعنامه درباره جنبش کارگری

طبقه کارگر ایران با تعرض افسار گسیخته نظام سرمایه داری به حقوق ومعیشت خود مواجه است ، بواسطه سرکوب و خفقان و نبود حداقل آزادیهای سیاسی و فقدان تشکل…

مصوبه کنگره درباره پژاک

نظر کنگره درباره سند فوق که از سوی کمیته کردستان به کنگره ارائه شده بود. بحثی که رفقای کمیته کردستان سازمان در مورد حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) به…
Translate »