مرور رده

کمیته بین المللی

پیام بخش انترناسیونال سازمان اتحاد فدائیان کمونیست به رفقای هیئت نمایندگی زاپاتیستها که راهی اروپا و…

رفقای عزیز!                                                                          ما با علاقه جویای اخبار سفر شما هستیم. سفری که شما برای کاشتن

آخرین تحولات دربولیوی

روز یکشنبه 27 مهرماه نتایج انتخابات بولیوی اعلام شد . براساس نتایج اولیه "لوئیس آرسه"وزیراقتصادسابق (دردوران ریاست جمهوری "مورالس"،کاندید حزب "حرکت
Translate »