فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور رده

کمیته بین المللی

رفراندوم روز یکشنبه ۲۵ اکتبر در شیلی و تحولات در پی آن

یکسال بعد از شورشهای عظیم توده های مردم در شیلی که از تاریخ اکتبر 2019  آغاز گشت وتظاهرات و اعتصابات سراسری را به مدت چندین ماه به همراه  داشت ( گزارشات آن در ماه آبان 1398 در کار
ادامه مطلب ...