مرور رده

ترانه سرودها

شانزده آذر

بار دگر شانزدهم آذرآمد و سر به سردر قلوب مردم شعله افکندجنبش دانشجوئی ايرانبه خون شهيداندر ره خلق مانخورده سوگندکه تا آخرين نفرآخرين نفسکوشيم و

آفتاب کاران جنـگل

سراومد زمستون     شکفته بهارونگـل سـرخ خـورشید بازاومد و شب شد گریـزونکوه ها لاله زارن لاله هـا بیـدارنتو کـوه ها دارن گـل گـل گـل آفتـاب و مـی
Translate »